Piano 4.2 International Conference and 4th International Piano Duo Festival
13-18.04.2023

/

"Piano 4.2" Międzynarodowa Konferencja poświęcona formacji duetu fortepianowego
13-18.04.2023


Schedule / Harmonogram


[Polish version below]

 

Main speakers:

 • prof. Gil Garburg – Silver&Garburg PianoDuo, University of Music and Performing Arts, Graz (KEY NOTE)
 • prof. Avedis Kouyoumdjian – Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien, Queen Elisabeth Music Chapel in Belgium
 • prof. Jerzy Marchwiński – Honorary Professor at the Fryderyk Chopin University of Music in Warsaw
 • dr hab. Katarzyna Ewa Sokołowska – Ravel Piano Duo, Fryderyk Chopin University of Music in Warsaw
 • dr hab. Bogna Czerwińska-Szymula – Stanisław Moniuszko Academy of Music in Gdańsk, Head of Chamber Music Department
 • dr Oleh Kopeliuk – I.P. Kotlyarevsky Kharkiv National University of Arts
 • dr Mirosława Sumlińska – Stanisław Moniuszko Academy of Music in Gdańsk
 • Anna Boczar – Chopin Piano Duo, Krzysztof Penderecki Academy of Music in Cracow

Venue: Senate Hall of the Stanisław Moniuszko Academy of Music in Gdańsk

 

Organizing and Programme Committee:

 • dr hab. Bogna Czerwińska-Szymula – Director of the Project of Piano 4.2 International Conference and Piano Duo Festival. Head of Chamber Music Department of Stanisław Moniuszko Academy of Music in Gdańsk
 • dr hab. Monika Karwaszewska – Coordinator of the conference part of the event and substantive consultant, Head of the Office for Science, Human Resources Development and Publishing House of Stanisław Moniuszko Academy of Music in Gdańsk as well as editor-in-chief of the AM Publishing House in Gdańsk
 • dr Mirosława Sumlińska – Vice Dean of the Instrumental Faculty of Stanisław Moniuszko Academy of Music in Gdańsk
 • dr Magdalena Ochlik-Jankowska – Vice Dean of the Instrumental Faculty of Stanisław Moniuszko Academy of Music in Gdańsk
 • dr Dominika Glapiak-Piłasiewicz – pedagogue at the Chamber Music Department of Stanisław Moniuszko Academy of Music in Gdańsk

About the conference:

The aim of the project is to create an international conference extended by a festival and a master class oscillating around the subject of a piano duo. The purpose of the event is to attempt to scientifically describe the functioning of chamber formation, so far not discussed on a wide range. In this way, we hope to increase the level of music education in this subject and the development and promotion of musical artists – performers and theoreticians dealing with the literature of the piano duo. A conference on a specific, single chamber formation is a unique phenomenon on a global scale.

 

We invite you to submit speeches in the following thematic areas:

 • piano duo in Polish music literature of a choosen historical/stylistic period;
 • piano duo – composers, works, methods, resonance;
 • analysis of the interpretation of a musical work for a piano duo;
 • transcriptions of works with a different instrumental composition as a development – increasing element of literature for piano duet;
 • any issues that suits the general subject of the conference.

The official language of the Conference is Polish or English.

 

Presentation formats:

 • Individual papers (20 minutes with additional few minutes for discussion)
 • Message (up to 15 minutes)

Conference fee:

 • 500 PLN – the amount of the full fee
 • 250 PLN – the amount of the reduced fee for students or doctoral students

The conference fee should be paid to the Academy's account: Santander, No. 14 1090 1098 0000 0000 0901 5764 with the note "International Conference and Festival of Piano Duets" within the deadline specified by the organizers after accepting the application.

 

Deadline: 25th of November 2022.
Please send your proposal to the following e-mail address: m.karwaszewska@amuz.gda.pl
Proposals for a speech should be sent as a separate MS Word document and should be suitable for publication in the book of conference abstracts. Submissions will be reviewed. Notification of acceptance of the application will be sent to the e-mail address provided by the participant by 30th December, 2022.

 

Guideline for proposing an application:

 • the author’s name and affiliation
 • e-mail address
 • the title of your presentation
 • an abstract (up to 300 words, containing the g definition of the subject of the paper and its main goal, explanation of the interdisciplinary theoretical-methodological framework of the paper, elaborate, on and argumentation of the main ideas and, the validity of the research findings)
 • keywords (up to 5)
 • a short biography of the author (up to 150 words)
 • information about technical requirements (a projector and sound system are available in all rooms)

The conference is co-financed by the state budget – from the funds of the Ministry of Education and Science, as part of the "Social Responsibility of Science / Excellent Science" programme.
Type of Project: Excellent Science – Support for Scientific Conferences.

 

media patronage:

POLMIC – Polskie Centrum Informacji Muzycznej

 


Główni prelegenci:

 • prof. Gil Garburg – Silver&Garburg PianoDuo, Uniwersytet Muzyki i Sztuk Wykonawczych w Grazu (KEY NOTE)
 • prof. Avedis Kouyoumdjian – Uniwersytet Muzyki i Sztuk Wykonawczych w Wiedniu, Queen Elisabeth Music Chapel w Belgii
 • prof. Jerzy Marchwiński – Profesor Honorowy Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie
 • dr hab. Katarzyna Ewa Sokołowska – Ravel Piano Duo, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie
 • dr hab. Bogna Czerwińska-Szymula – Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, Kierownik Katedry Kameralistyki
 • dr Oleh Kopeliuk – Uniwersytet Artystyczny im. Iwana Kotlarewskiego w Charkowie
 • dr Mirosława Sumlińska – Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
 • Anna Boczar – Chopin Piano Duo, Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie

Miejsce: Sala Senatu w budynku czerwonym Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

 

 

Komitet organizacyjny i programowy:

 • dr hab. Bogna Czerwińska-Szymula – Dyrektor Międzynarodowej Konferencji i Festiwalu Duetów Fortepianowych w Gdańsku, Kierownik Katedry Kameralistyki w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
 • dr hab. Monika Karwaszewska – główny koordynator konsultant merytoryczny części konferencyjnej wydarzenia, Kierownik Biura
  ds. Nauki, Rozwoju Kadr i Wydawnictwa Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku a także Redaktor naczelna uczelnianego Wydawnictwa; wybór referatów do publikacji
 • dr Mirosława Sumlińska – Prodziekan Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
 • dr Magdalena Ochlik-Jankowska – Prodziekan Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
 • dr Dominika Glapiak-Piłasiewicz – pedagog Katedry Kameralistyki Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

 

O konferencji:

Celem projektu jest stworzenie międzynarodowej konferencji poszerzonej o festiwal i kurs mistrzowski oscylujące wokół tematyki duetu fortepianowego. Przeznaczeniem wydarzenia jest podjęcie próby naukowego opisu funkcjonowania formacji kameralnej, dotąd nie indagowanej na szeroką skalę w pracach środowisk artystycznych. Mamy nadzieję oddziaływać w ten sposób na podniesienie poziomu edukacji muzycznej w tej dziedzinie oraz rozwój i promocję artystów muzyków – praktyków i teoretyków, zajmujących się literaturą duetu fortepianowego. Konferencja o tematyce konkretnej, jednej formacji kameralnej jest zjawiskiem unikatowym na skalę światową.
Zapraszamy do zgłaszania wystąpień w następujących obszarach tematycznych:

 • miejsce duetu fortepianowego w polskiej literaturze muzycznej dowolnego okresu historycznego/stylistycznego;
 • duet fortepianowy – kompozytorzy, dzieła, metody, rezonans;
 • analiza interpretacji dzieła muzycznego przeznaczonego na duet fortepianowy;
 • rola transkrypcji utworów o innym składzie instrumentalnym w rozwoju literatury na duet fortepianowy;
 • zagadnienia dowolne wpisujące się w generalną tematykę konferencji.

Oficjalnym językiem Konferencji jest język polski lub angielski.
Możliwa forma udziału w konferencji:

 • Wygłoszenie referatu (20 minut z dodatkowymi kilkoma minutami na dyskusję)
 • Komunikat (do 15 minut)


Opłata konferencyjna:

 • 500 PLN – wysokość opłaty pełnej
 • 250 PLN – wysokość opłaty ulgowej (studenci, doktoranci)

Opłatę konferencyjną należy wpłacić na konto uczelni: Santander, nr 14 1090 1098 0000 0000 0901 5764 z dopiskiem „Międzynarodowa Konferencja i Festiwal Duetów Fortepianowych” w terminie określonym przez organizatorów po zaakceptowaniu zgłoszenia.

 

Termin zgłoszeń: 25 listopada 2022r.

Prosimy o przesłanie propozycji na następujący adres e-mail: m.karwaszewska@amuz.gda.pl
Propozycje wystąpienia powinny być przesyłane jako odrębny dokument MS Word i powinny nadawać się do publikacji w książce abstraktów konferencyjnych. Zgłoszenia poddane będą recenzowaniu. Powiadomienie o akceptacji zgłoszenia zostanie przesłane na podany przez Państwa adres e-mail do 30 december 2022 r.

 

Wytyczne dotyczące składania propozycji wystąpienia:

 • nazwisko i afiliacja autora
 • adres e-mail
 • tytuł referatu/prelekcji
 • streszczenie (do 500 słów, określenie przedmiotu pracy i jej głównego celu, wyjaśnienie interdyscyplinarnych ram teoretyczno-metodologicznych pracy, opracowanie i argumentacja głównych idei, ważność wyników badań)
 • słowa kluczowe (do 5)
 • krótka biografia autora/autorów (do 150 słów)
 • wymagania sprzętowe (w pomieszczeniach konferencji udostępniamy projektor oraz system nagłośnieniowy)


Konferencja dofinansowana z budżetu państwa – ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki, w ramach programu
„Społeczna Odpowiedzialność Nauki / Doskonała Nauka”
Rodzaj projektu: Doskonała nauka – Wsparcie konferencji naukowych.

 

ORGANIZATOR:

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
Katedra Kameralistyki 

 

patronat medialny:

POLMIC – Polskie Centrum Informacji Muzycznej