Szanowne Członkinie i Szanowni Członkowie Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,

 

w dniu 26 marca 2024 roku (wtorek) o godz. 10:00 w Sali Senatu (czerwony budynek) odbędzie się Walne Zebranie Członków KZP.

Na zebraniu przedstawione zostaną sprawozdania z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej z roku 2023.

 

Liczymy na Państwa liczne przybycie.


Z wyrazami szacunku


Zarząd KZP

dr Paweł Nodzak
dr Monika Kaźmierczak
Kamila Kułakowska

 

opublikowano: 19.02.2024


Statut KZP przy Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

 

Zarząd Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej:

Paweł Nodzak – przewodniczący

Kamila Kułakowska – sekretarz

Monika Kaźmierczak – skarbnik
Zgodnie z §7 Statutu Członkowie KZP zobowiązani są pokrywać opłaty bankowe związane z wypłatą wkładów lub uruchomieniem pożyczki (obecnie: 3,50 zł za każdy przelew).

Zebrania Zarządu odbywają się jeden raz w miesiącu (ok. piętnastego dnia).


Interaktywne wersje druków do uzupełnienia i wydruku (PDF):

Instrukcja składania dokumentów:

 • Deklaracja przystąpienia do KZP
 • Wniosek o udzielenie pożyczki
 • Wniosek o przeksięgowanie wkładów na rzecz spłaty pożyczki
 • Wniosek o częściowe/całkowite wycofanie wkładów
 • Wniosek o skreślenie z listy członków i przekazanie lub zwrot wkładów
 • Wniosek o aktualizację danych członka KZP i osoby uprawnionej

Deklaracja przystąpienia do KZP

W przypadku chęci przystąpienia do Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej należy:

 1. wypełnić, wydrukować (obie strony) i podpisać załącznik nr 1 do Statutu – Deklaracja przystąpienia do KZP,
 2. w deklaracji wskazać % wkładów, który będzie potrącany co miesiąc z wynagrodzenia (minimum 5%),
 3. wskazać osoby uprawnione, której zostaną wypłacony wkłady członkowskie w razie śmierci członka,
 4. wydrukować i wypełnić załącznik nr 4 do Statutu – Klauzulę informacyjną wraz z oświadczeniem członka i oświadczeniem osoby uprawnionej,
 5. Deklarację oraz Klauzulę wraz z dwoma oświadczeniami należy dostarczyć do Księgowej KZP (pok. 103, budynek czerwony) lub do Zarządu KZP (pok. 119 lub pok. 310, budynek żółty).

Wniosek o udzielenie pożyczki

W przypadku chęci złożenia wniosku o pożyczkę należy:

 1. wypełnić, wydrukować i podpisać załącznik nr 2 do Statutu – Wniosek o udzielenie pożyczki,
 2. wydrukować i dołączyć do wniosku załącznik nr 3 – Zaświadczenie o stanie konta Wnioskodawcy (wypełnia Księgowa i Zarząd KZP),
 3. wydrukować dwie kopie załącznika nr 6 do Statutu – Oświadczenie Poręczyciela. Oświadczenia należy przekazać poręczycielom do podpisu,
 4. dostarczyć wniosek wraz z zaświadczeniem i dwoma oświadczeniami do Księgowej KZP (pok. 103, budynek czerwony) lub do Zarządu KZP (pok. 119 lub pok. 310, budynek żółty). Przy składaniu wniosku wymagane jest poświadczenie autentyczności podpisów poręczycieli przez osobę przyjmującą wniosek. W przypadku, gdy poręczyciele nie mogą być obecni, pożyczkobiorca proszony jest osobiście poinformować poręczycieli o konieczności złożenia przez nich podpisu na wniosku w innym dogodnym terminie. Jednak należy mieć na uwadze, że może mieć to wpływ na termin otrzymania pożyczki.

W następnym kroku Zarząd podczas najbliższego zebrania rozpatrzy wniosek i w przypadku pozytywnego zaopiniowania sporządzona zostanie umowa pożyczki. Pożyczkobiorca zostanie poproszony o podpis (wymagana wizyta osobista).

UWAGA! Do pożyczki zostanie doliczona opłata bankowa za przelew.

Wniosek o przeksięgowanie wkładów na rzecz spłaty pożyczki

W przypadku chęci spłaty pożyczki należy:

 1. wypełnić, wydrukować i podpisać Wniosek o przeksięgowanie wkładów na rzecz spłaty pożyczki,
 2. dostarczyć wniosek do Księgowej KZP (pok. 103, budynek czerwony) lub do Zarządu KZP (pok. 119 lub pok. 310, budynek żółty).

Wniosek o częściowe/całkowite wycofanie wkładów

W przypadku chęci częściowego lub całkowitego wycofania wkładów należy:

 1. wypełnić, wydrukować (obie strony) i podpisać załącznik nr 8 do Statutu – Wniosek o częściowe/całkowite wycofanie wkładów,

  UWAGA! W przypadku gdy członek nie spłacił pożyczki, wymagana jest zgoda poręczycieli.
 2. dostarczyć wniosek do Księgowej KZP (pok. 103, budynek czerwony) lub do Zarządu KZP (pok. 119 lub pok. 310, budynek żółty).
  W przypadku wymaganej zgody poręczycieli, wniosek należy złożyć w ich obecności w celu poświadczenia autentyczności podpisów przez osobę przyjmującą. Ewentualnie należy osobiście poinformować poręczycieli o konieczności złożenia przez nich podpisu na wniosku w innym dogodnym terminie.

  UWAGA! Ze zgromadzonych wkładów pobrana zostanie opłata bankowa za przelew.

Wniosek o skreślenie z listy członków i przekazanie lub zwrot wkładów

W przypadku chęci rezygnacji z członkostwa w Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej należy:

 1. wypełnić, wydrukować (obie strony) i podpisać załącznik nr 7 do Statutu – Wniosek o skreślenie z listy członków i przekazanie lub zwrot wkładów.
 2. dostarczyć wniosek do Księgowej KZP (pok. 103, budynek czerwony) lub do Zarządu KZP (pok. 119 lub pok. 310, budynek żółty).

UWAGA! Od uzbieranych wkładów zostanie potrącona opłata bankowa za przelew.

Wniosek o aktualizację danych członka KZP i osoby uprawnionej

Każdorazowa zmiana jakichkolwiek danych osobowych członka (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, nr telefonu, email) i osoby uprawnionej (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, nr telefonu) wymaga zgłoszenia Zarządowi KZP.

 1. Należy wypełnić, wydrukować (obie strony) i podpisać załącznik nr 9 do Statutu – Wniosek o aktualizację danych członka KZP.
 2. Wniosek należy dostarczyć do Księgowej KZP (pok. 103, budynek czerwony) lub do Zarządu KZP (pok. 119 lub pok. 310, budynek żółty).

Kontakt:

Agnieszka Krzemińska (składanie wniosków, informacje)

E / kzp@amuz.gda.pl

T / (+48 58) 3009 201

pokój 103 / poziom 0 / budynek A