en
menu

Warunki dopuszczenia do egzaminu wstępnego

dotyczy studiów pierwszego i drugiego stopnia

 

 • Wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną do dnia 17 czerwca 2020 r. formularza rekrutacyjnego dostępnego na stronie internetowej Akademii pod adresem www.amuz.gda.pl.
 • Wniesienie do dnia 18 czerwca 2020 r. (decyduje data przelewu na konto) opłaty za egzamin wstępny w wysokości 150 zł na numer konta Uczelni wygenerowany w systemie rekrutacyjnym (tytułem: imię i nazwisko kandydata, wydział, kierunek i specjalność, z dopiskiem egzamin wstępny). Opłata za każdy kolejny kierunek, specjalność lub instrument wynosi 85 zł. Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z egzaminów wstępnych.
 • Kandydaci są zobowiązani do dnia 15 czerwca 2020 r. dostarczyć osobiście lub przesłać regularną pocztą wymagane na poszczególnych wydziałach materiały nutowe i nośniki CD (szczegółowe wymagania znajdują się w informatorze).
 • Na egzamin kandydat zobowiązany jest dostarczyć: wydrukowany i podpisany formularz rekrutacyjny, dowód osobisty oraz poświadczoną przez Uczelnię lub notariusza jego kopię, odpowiednie zaświadczenie lekarskie (dotyczy Wydziałów III – specjalności: śpiew solowy i musical oraz IV – specjalności: wokalistyka jazzowa, rytmika), program egzaminu oraz spis repertuaru z ostatnich dwu lat (dotyczy Wydziału II).

  Kandydaci, którzy uzyskali pozytywny wynik egzaminów wstępnych, zobowiązani są do dostarczenia wymienionych dokumentów do 6 lipca 2020 r.:
  • poświadczoną przez Uczelnię lub notariusza kopię świadectwa dojrzałości (dotyczy kandydatów na studia pierwszego stopnia),
  • 2 zdjęcia (35 mm x 45 mm),
  • poświadczony przez Uczelnię lub notariusza dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub zaświadczenie o ukończeniu studiów i odbytej obronie pracy dyplomowej oraz wymaganych recitali dyplomowych (dotyczy kandydatów na studia drugiego stopnia).

  Kandydaci na studia drugiego stopnia, którzy w terminie do 6 lipca 2020 r. złożyli zaświadczenie o ukończeniu studiów i odbytej obronie pracy dyplomowej są zobowiązani do dostarczenia poświadczonej przez Uczelnię lub notariusza kopii dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia we właściwym Dziekanacie w terminie do dnia 4 września 2020 r.