UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

Obowiązek ubezpieczenia studenta/doktoranta, który jest obywatelem polskim i nie ukończył 26. roku życia spoczywa w pierwszej kolejności na członkach rodziny (np. rodzice, ich współmałżonkowie czy dziadkowie studenta). W tym celu należy pobrać z właściwego Biura Działu Nauczania zaświadczenie o studiowaniu i przekazać je osobie, która będzie ubezpieczała studenta.

Jeśli student nie może być zgłoszony jako członek rodziny (np. rodzice i dziadkowie nie żyją), wówczas ubezpieczenia zdrowotnego można dokonać za pośrednictwem uczelni.

UWAGA:

Uczelnia nie jest zobowiązana do automatycznego zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego. Student sam musi zgłosić się do Działu Nauczania Wydziału I w tej sprawie, ponieważ jest ubezpieczany na swój wniosek.

Uczelnia może zgłosić studenta do ubezpieczenia (na jego wniosek), w przypadku gdy:

  • student, który nie ukończył 26. roku życia nie może zostać zgłoszony do ubezpieczenia przez członków rodziny (np. student nie posiada rodziców, opiekunów prawnych, małżonka, rodzice studenta nie posiadają tytułu do ubezpieczenia w Polsce, oraz gdy student nie pobiera renty rodzinnej),
  • student kontynuuje naukę po ukończeniu 26. r. ż. i nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu (np. nie może zostać zgłoszony przez małżonka, nie jest zatrudniony na umowę cywilno-prawną lub umowę o pracę i nie prowadzi działalności gospodarczej, nie posiada prawa do renty, etc.)

W celu zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego należy złożyć wypełniony druk ZUS ZZA oraz oświadczenie dostępne na stronie w BIURZE DZIAŁU NAUCZANIA WYDZIAŁU DYRYGENTURY, KOMPOZYCJI I TEORII MUZYKI (bud. żółty, pok. 210 lub przesłać mailowo na k.lapinska@amuz.gda.pl).


PLIKI DO POBRANIA:


WYGAŚNIĘCIE UBEZPIECZENIA

Obowiązek ubezpieczenia przez uczelnię wygasa z dniem ukończenia studiów lub skreślenia z listy studentów.

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej osoby, która została wyrejestrowana z ubezpieczenia przez uczelnię wygasa po upływie 4 miesięcy od wyrejestrowania.

W przypadku osób zgłoszonych jako członkowie rodziny studenta prawo do świadczeń opieki zdrowotnej wygasa po upływie 30 dni od wyrejestrowania z ubezpieczenia.

INFORMACJE O OBJĘCIU UBEZPIECZENIEM

Informacje o objęciu ubezpieczeniem zdrowotnym można sprawdzić, logując się na Internetowe Konto Pacjenta pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta

 

Więcej informacji:

pacjent.gov.pl/jak-ubezpieczyc-studenta-i-doktoranta

gov.pl/web/zdrowie/obowiazkowe-ubezpieczenie-zdrowotne