Teoretyk muzyki i pedagog. Absolwentka Wydziału Teorii i Kompozycji Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Gdańsku.

Doktorat z zakresu teorii muzyki na podstawie pracy Polska sonata fortepianowa w latach 1845-1910, zrealizowany w Akademii Muzycznej w Warszawie w 1987 roku, habilitacja z pedagogiki na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na podstawie rozprawy Innowacyjna strategia kształcenia słuchu muzycznego u dzieci w wieku wczesnoszkolnym.

Zainteresowania naukowe: polska muzyka fortepianowa drugiej połowy XIX wieku, metodyka kształcenia słuchu muzycznego, pedagogika muzyczna, wczesna edukacja muzyczna. Autorka dwóch książek oraz ponad 50 artykułów i rozpraw. Uczestnik ok. 60 konferencji naukowych.

Przez cztery kadencje  (w latach 1993-1999 oraz w latach 2005-2012) sprawowała funkcję dziekana Wydziału Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. Uruchomiła na wydziale studia w zakresie dyrygentury symfoniczno-operowej. Prowadziła zajęcia dydaktyczne z zakresu analizy dzieł muzycznych, harmonii, ćwiczeń harmonicznych, kształcenia słuchu, kontrapunktu, seminaria licencjackie i magisterskie, metodologię pracy badawczej na wszystkich wydziałach macierzystej uczelni. Kierownik Podyplomowych Studiów Teorii Muzyki.

Uczestniczyła w 3 grantach badawczych: Edukacja Muzyczna w Polsce. Resortowy Program Badawczy Ministerstwa Kultury i Sztuki, 1990; Gdańskie rękopisy muzyczne z XVI–XIX wieku jako źródło badań kultury muzycznej Gdańska. Projekt Nr 1435/HO1/97/12 realizowany w latach 1997-2000, finansowany przez Komitet Badań Naukowych; współpracowała z prof. dr hab. Marią Manturzewską oraz prof. Barbarą Kamińską przy realizacji badań testowych nad słuchowymi umiejętnościami uczniów szkół średnich i studentów akademii muzycznych w 1997 r. (na zlecenie Akademii Muzycznej w Warszawie i Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie).

Ekspert i recenzent publikacji Centrum Edukacji Artystycznej, wydawnictw Akademii Muzycznej w Warszawie, Akademii Muzycznej w Gdańsku, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Akademii Muzycznej w Łodzi (ekspertyza merytoryczna i słuchowa Testu Umiejętności Muzycznych dla absolwentów szkół muzycznych I stopnia, luty 2007; recenzja wydawnicza podręcznika prof.  Danuty Dobrowolskiej–Maruchy Dyktanda dla szkół wyższych na zlecenie Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie, listopad 1998; recenzja wydawnicza pracy prof. Izabeli Targońskiej Ćwiczenia do kształcenia słuchu zrealizowana na zlecenie Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie, kwiecień 2001, recenzja wydawnicza książki  Elżbiety Frołowicz  Konsonanse i dysonanse wczesnoszkolnej edukacji muzycznej  dla Wydawnictwa Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku 2011). Opracowała wniosek o grant badawczy Znaczenie wczesnej edukacji muzycznej. Obecnie przygotowuje do druku autorską książkę pt. U podstaw kształcenia słuchu muzycznego u dzieci. 

W latach 1990–2006 juror – odbywających się co dwa lata – Ogólnopolskich Konkursów Prac Magisterskich dla studentów uczelni muzycznych, w czasie których zrecenzowała 65 prac. Juror Makroregionalnych Konkursów Solfeżowych w Gdańsku (1997, 1999, 2001, 2003). Współpracuje ze szkolnictwem muzycznym niższych stopni. Zapraszana do prowadzenia ogólnopolskich i makroregionalnych konferencji metodycznych dla nauczycieli kształcenia słuchu w Gdańsku, Szczecinie, Warszawie, Katowicach, Poznaniu.
Od 1995 roku członek Międzyuczelnianej Katedry Kształcenia Słuchu Akademii Muzycznej w Warszawie.

Zaangażowana w walkę o przywrócenie profesjonalnie prowadzonych zajęć muzycznych w klasach I-III w szkolnictwie powszechnym.  Przygotowany przez nią tekst został zaprezentowany na spotkaniu w Pałacu Prezydenckim 21 listopada 2013 roku w trakcie debaty o edukacji muzycznej w Polsce, przekazany na ręce sekretarza stanu w kancelarii Prezydenta i opublikowany na łamach „Wychowania Muzycznego” 2014, nr 2.

Za swą działalność otrzymała 4 nagrody rektorskie (1987, 1996, 2000, 2008, 2012),  Medal z okazji 50-lecia Akademii Muzycznej w Gdańsku (1997), medal z okazji  obchodów 1000-lecia Miasta Gdańska (1997), Srebrny Krzyż Zasługi (2002), Nagrodę Prezydenta Gdańska w Dziedzinie Kultury za badania nad polską muzyką fortepianową XIX wieku (2014) oraz Złoty Krzyż Zasługi (2014).

 

Wybór ważniejszych publikacji:

Polska sonata fortepianowa 1845 – 1910  na tle sonaty ogólnoeuropejskiej, Prace Specjalne 51, Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki, Gdańsk 1994, s. 1- 292.

Innowacyjna strategia kształcenia słuchu muzycznego u dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Prace Specjalne  68, Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki, Gdańsk 2006, s. 1- 345.

Muzyka Fortepianowa. Refleksja teoretyczna. Sztuka pianistyki, red. T. Błaszkiewicz,
A. Kozłowska-Lewna, D. Szlagowska, Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki,  Gdańsk 2012.

Muzyka Fortepianowa XVI. Studia i szkice, red. A. Kozłowska-Lewna, R. Skupin, Gdańsk 2014.

Sugestie dotyczące metodyki kształcenia słuchu w aspekcie badań nad uzdolnieniem muzycznym, [w:] Kształcenie słuchu – teoria i praktyka,  Zeszyty Naukowe 41, Akademia Muzyczna Warszawa 1998, s. 53 – 82.

Na marginesie rozważań o słuchu absolutnym, [w:] Dzieło muzyczne. Między inspiracją a refleksją, Prace Specjalne 55,  Akademia Muzyczna Gdańsk 1998, s. 299-310.

Język muzyczny komponujących pianistów polskich na przełomie XIX i XX stulecia, [w:] Zeszyty Naukowe Nr 13, Materiały z Sesji Naukowej  Język – System – Styl – Forma. Część V, Akademia Muzyczna w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2000, s. 109 – 131.

Sonata fortepianowa es-moll op. 21 I.J. Paderewskiego w kontekście innych dzieł epoki, [w:] Ignacy Jan Paderewski. Twórca w świecie kultury, Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu 2001, s. 47 – 68.

Zapomniana twórczość fortepianowa Karola Mikulego (1821-1897), [w:] Muzyka fortepianowa XII, Prace Specjalne 59,  Akademia Muzyczna Gdańsk 2001, s. 135-149.

Twórczość fortepianowa Henryka Melcera na tle twórczości komponujących pianistów polskich na przełomie XIX i XX stulecia, [w:] Księga pamiątkowa Muzyka sztuką przezwyciężania czasu. Witoldowi Rudzińskiemu w dziewięćdziesiąte urodziny, Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie, Warszawa 2003, s. 125- 141.

Przydatność podręczników Borisa Aleksiejewa oraz Dmitrija Bliuma w nauce kształcenia słuchu w akademiach muzycznych, [w:] Kształcenie Słuchu. Prezentacje – Konfrontacje, red. D. Dobrowolska-Marucha, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie, Warszawa 2008, s. 261- 269.

Badania nad nowymi technikami kształcenia słuchu u dzieci w wieku wczesnoszkolnym, [w:] Z zagadnień nauczania kształcenia słuchu w szkole muzycznej I stopnia, Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie, Warszawa 2006, s. 7-35.

Metoda absolutna w nauczaniu przedmiotu kształcenie słuchu, [w:] Kształcenie Słuchu. Prezentacje – Konfrontacje, red. D. Dobrowolska-Marucha, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie, Warszawa 2008, s. 23- 36.

Dziecko poza światem muzyki, „Wychowanie Muzyczne w Szkole” 2007 nr 4, s. 10 – 17.

Metody E. E. Gordona i J. Taciny w świetle badań i doświadczeń pedagoga kształcenia słuchu muzycznego,  „Wychowanie Muzyczne w Szkole” 2007 nr 5, s. 8-18.

Zapomniana twórczość fortepianowa Józefa Wieniawskiego, [w:] Muzyka fortepianowa XIV, Prace Specjalne 74, Akademia Muzyczna im. St. Moniuszki w Gdańsku, Gdańsk 2007, s. 168-180.

Ewolucja języka muzycznego w pieśniach na głos solo z towarzyszeniem fortepianu Zygmunta Mycielskiego, [w:] Twórczość Zygmunta Mycielskiego jako dziedzictwo kultury polskiej i europejskiej, Instytut Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008, s. 70-85.

Nowy, alternatywny model szkoły muzycznej I stopnia, [w:] Szkoła muzyczna. Studia i szkice,  red. Z. Konaszkiewicz, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Warszawa 2009, s. 213-235.

Pożądany model nauczyciela muzyki,  „Twoja Muza” 2010, 27.06.2010.

Nowy, alternatywny model kształcenia słuchu muzycznego według Valeriego Brainina, [w:] Artystyczne aspekty kształcenia słuchu, Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, Katowice 2011, s. 101-111.

U podstaw pedagogiki kształcenia słuchu muzycznego u dzieci,  [w:] Edukacja artystyczna jako twórcza. Perspektywy – dylematy – inspiracje, red. M. Kołodziejski, M. Szymańska, Wydawnictwo PWSZ w Płocku, Płock 2011, s. 217-226.

Badania  nad słyszeniem absolutnym u dzieci w wieku wczesnoszkolnym, „Aspekty Muzyki” 2011, tom 1, s. 101-122.

Znaczenie wczesnej edukacji muzycznej w świetle współczesnych badań, „Aspekty Muzyki” 2012, tom 2, s. 28-38.

W poszukiwaniu nowych znaczeń edukacji muzycznej, „Muzyka” 2013, nr 4, s. 87-99.

Słuch absolutny symptomem zdolności muzycznych i poznawczych, „Aspekty Muzyki” 2013, tom 3,  s. 59-82.

Rozwój słuchu muzycznego  u dzieci w świetle współczesnych badań, [w:] Tradycje myśli pedagogicznej w nauczaniu muzyki. Tom II serii Pedagogika muzyki.  Cechy – aksjologia – systematyka, red. A. Michalski, Wydawnictwo Athenae Gedanenses, Gdańsk 2013, s. 237-259.

Priorytetowe cele edukacji muzycznej w Polsce, „Wychowanie Muzyczne”  2014, nr 2, s. 7-11.

Z badań nad słuchem absolutnym, „Konteksty Kształcenia Muzycznego” 1 (1), [online]
http://www.amuz.lodz.pl/lifemotion/pl/akademia/wydawnictwa/konteksty-ksztalcenia-muzycznego/57-wydawnictwa/149844-konteksty-ks, Akademia Muzyczna im. Kiejstuta i Grażyny Bacewiczów w Łodzi, Łódź 2014, s. 27-36.

Jeszcze jeden z zapomnianych kompozytorów muzyki fortepianowej – Ignacy Krzyżanowski (1826-1904), [w:] Muzyka fortepianowa XVI. Studia i szkice, Akademia Muzyczna Gdańsk 2014.