en

fot. Faustyna Michałowska

Dr Marta Walkusz jest bibliotekarzem pracującym od 2004 r. w Bibliotece Głównej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. W czerwcu 2018 r. uzyskała stopień kustosza dyplomowanego, a od 1 września tego roku została dyrektorem gdańskiej książnicy. Jest absolwentką tejże Akademii; skończyła dwie specjalności na Wydziale Kompozycji i Teorii Muzyki:

  • teorię muzyki w 2003 r., broniąc pracę magisterską napisaną pod kierunkiem dr hab. Danuty Szlagowskiej: Przemiany tonalne i harmoniczne w muzyce XVII wieku na przykładzie wybranych muzykaliów gdańskich,
  • kompozycję w 2004 r., tworząc kompozycję Symfonia na orkiestrę oraz broniąc pracę magisterska napisaną pod kierunkiem prof. Franciszka Woźniaka: II koncert skrzypcowy Beli Bartóka – udział instrumentacji w kształtowaniu ekspresji dzieła.

W 2008 r. ukończyła Podyplomowe Studium Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa na Wydziale Filologiczno-Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 2015-2019 zrealizowała program Interdyscyplinarnych Humanistycznych Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim, a w 2020 r. obroniła pracę doktorską pt. Warszawskie druki muzyczne wydane w latach 1875-1918, przechowywane w gdańskich bibliotekach napisaną pod kierunkiem dr hab. Jacka Puchalskiego na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW.

Zainteresowania naukowe dr Walkusz początkowo dotyczyły przede wszystkim rozmaitych zagadnień bibliotekarstwa akademickiego (m.in. problematyka praw autorskich a udostępnianie i kopiowanie zbiorów; przyszłość informacji naukowej w bibliotekach akademickich w Polsce, a także promocja biblioteki akademickiej wśród społeczności uczelni). Powstałe w tym czasie publikacje dotyczyły przede wszystkim działalności bibliotek uczelni muzycznych w Polsce, np.:

  • Problem praw autorskich dla dokumentów udostępnionych w bibliotece cyfrowej, „Biblioteka Muzyczna 2007-2009”, red. Stanisław Hrabia, Andrzej Spóz, Warszawa 2010, s. 207-218;
  • recenzja publikacji Musica Baltica. The Music Culture of Baltic Cities in Modern Times / Musikkultur der Ostseestädte in der Neuzeit, pod red. Jolanty Woźniak, Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, Prace Specjalne 80, Gdańsk 2010, „Aspekty Muzyki” 2011, T. 1, s. 265-269;
  • Walkusz, D. Witkowska, W biegu ku nowoczesności – kilka słów o Bibliotece Głównej Akademii Muzycznej w Gdańsku, „Tytuł Ujednolicony” 2014, nr 14, s. 7-11.
  • Przyszłość działalności informacyjnej w bibliotekach uczelni muzycznych w Polsce, [w:] Archiwa dźwiękowe w Polsce – kolekcje, popularyzacja, rekonstrukcja, red. Małgorzata Kozłowska, Warszawa 2019, s. 189-199.

W ostatnich latach jej zainteresowania naukowe związane są głównie z tematem pracy doktorskiej i koncentrują się na wynikach badań nad charakterystyką i proweniencją warszawskich muzykaliów przechowywanych w gdańskich bibliotekach naukowych. Opublikowała kilka artykułów naukowych, w tym trzy w polskich czasopismach recenzowanych:

  • Kolekcja muzyczna Kazimierza Czekotowskiego (1901-1972) w zbiorach Biblioteki Głównej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi” 2017, t. 11, s. 277-297;
  • Charakterystyka muzycznych varsavianów wydanych w latach 1875–1918 przechowywanych w Bibliotece Głównej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, “Acta Universitatis Lodziensis Folia Librorum” 2018, nr 2 (27), s. 13-36;
  • Funkcja warszawskich druków muzycznych wydanych w latach 1875-1918, na przykładzie czterech największych kolekcji przechowywanych w Bibliotece Głównej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi” 2020, t. 14, s. 41-62.

oraz w recenzowanym czasopiśmie zagranicznym:

  • Provenance of selected sheet music published by Warsaw publishers between 1875 and 1918, stored in the Main Library of the Stanislaw Moniuszko Academy of Music in Gdańsk as a result of interwar and postwar artistic relations between the centres, „Fontes Artis Musiae” 2019, Vol. 66, No. 2, pp. 166-187.

W trakcie codziennej pracy zawodowej dr Walkusz zajmuje się przede wszystkim katalogowaniem zbiorów bibliotecznych, w szczególności druków muzycznych oraz dokumentów dźwiękowych (katalogowanie nowych nabytków i retrokonwersja). Uczestniczy w warsztatach i konferencjach organizowanych przez Centrum NUKAT, pełni również funkcję tzw. bibliotekarza systemowego. Jest członkiem Grupy Roboczej ds. Nowych Formatów Bibliograficznych, uczestnicząc w pracach nad aktualizacją formatu dla nagrań i druków muzycznych.

 

aktualizacja: 23.11.2020