fot. Aleksander Szpakowicz

Kapłan archidiecezji gdańskiej. Ukończył szkołę muzyczną II stopnia w klasie wiolonczeli, następnie studiował w Akademii Muzycznej w Gdańsku. W latach 1985-1991 studiował w Gdańskim Seminarium Duchownym. W 1991 przyjął święcenia kapłańskie. W latach 1994-1998 odbył studia specjalistyczne z zakresu teologii na Papieskim Uniwersytecie „Angelicum” w Rzymie, uwieńczone doktoratem z teologii. W 2004 uzyskał stopień doktora habilitowanego w zakresie nauk teologicznych. W latach 1998-2009 pełnił funkcję rektora Gdańskiego Seminarium Duchownego. Od listopada 2014 r. jest proboszczem parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni. Należy do Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych, Stowarzyszenia Teologów Moralistów oraz innych gremiów akademickich. Od 2009 zatrudniony w Katedrze Muzyki Kościelnej na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. Od października 2012 roku pełni funkcję kierownika Katedry Muzyki Kościelnej. Ponadto w Akademii Muzycznej należy do: Senackiej komisji ds. działalności artystycznej, Senackiej komisji ds. działalności naukowej, Odwoławczej komisji oceniającej. W latach 2010-2018 był redaktorem naczelnym naukowej serii wydawniczej „Musica sacra”, a od 2012 organizuje coroczne Ogólnopolskie Konferencje Naukowe z cyklu „Musica sacra”. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu teologii, estetyki, teologii muzyki, religioznawstwa. W 2012 roku ks. Jacek Bramorski opublikował w Wydawnictwie Akademii Muzycznej w Gdańsku obszerną monografię naukową pt. Pieśń nowa człowieka nowego. Teologiczno-moralne aspekty muzyki w świetle myśli Josepha Ratzingera – Benedykta XVI. 4 lipca 2015 r. w Castel Gandolfo, uczestniczył jako recenzent w uroczystości nadania doktoratu honoris causa Papieżowi Benedyktowi XVI. W 2014 roku odznaczony został „Medalem Komisji Edukacji Narodowej”. W 2016 roku otrzymał od Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego prestiżową nagrodą specjalną „Srebrnej Piszczałki” za wkład w rozwój muzyki sakralnej w Polsce. W 2019 roku powołany został do Kapituły tej nagrody.

 

aktualizacja 10.09.2020