Potwierdzanie efektów uczenia się w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Potwierdzanie efektów uczenia się pozwala na ułatwienie dostępu do studiów wyższych osobom dojrzałym w celu umożliwienia im ukończenia studiów w specjalnym trybie uwzględniającym wcześniej uzyskaną wiedzę, umiejętności i kompetencje. W efekcie potwierdzenia efektów uczenia się, na skutek którego następuje przyjęcia na studia wyższe, możliwe jest skrócenie czasu odbywanych studiów lub zmniejszenie natężenia zajęć poprzez zaliczenie określonych przedmiotów i przypisanie im odpowiedniej liczby punktów ECTS.

Efekty uczenia się potwierdza się w zakresie odpowiadającym efektom kształcenia zawartym w programie kształcenia określonego kierunku, poziomu i profilu kształcenia na studiach prowadzonych przez uprawnioną podstawową jednostkę organizacyjną.

Lista efektów kształcenia wraz z punktami ECTS:

Efekty uczenia się mogą zostać potwierdzone:

  • osobie posiadającej świadectwo dojrzałości i co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego związanego z danym kierunkiem studiów— w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia,
  • osobie posiadającej tytuł zawodowy licencjata lub inżyniera lub równorzędny i co najmniej trzy lata doświadczenia zawodowego związanego z danym kierunkiem studiów zdobytego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia — w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia,
  • osobie posiadającej tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera lub równorzędny i co najmniej dwa lata doświadczenia zawodowego związanego z danym kierunkiem studiów zdobytego po ukończeniu studiów drugiego stopnia albo studiów magisterskich — w przypadku ubiegania się o przyjęcie na kolejny kierunek studiów pierwszego lub drugiego stopnia.

W przypadku absolwentów kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz kolegiów pracowników służb społecznych przystępujących do potwierdzenia efektów uczenia się na studia pierwszego stopnia, nie jest wymagane spełnienie warunku pięcioletniego doświadczenia zawodowego.