en
menu

Dla studentów

Regulamin studiów I i II stopnia (obowiązuje od 1 października 2019 r.)

Regulamin studiów I i II stopnia (obowiązuje od 1 października 2018 r.)

Regulamin studiów I i II stopnia (obowiązuje od 1 października 2017 r.)

Regulamin studiów I i II stopnia (obowiązuje od 1 października 2015 r.)

Regulamin studiów I i II stopnia (obowiązuje od 1 października 2014 r.)


Regulamin studiów doktoranckich (obowiązuje od 1 października 2018 r.)

Regulamin studiów doktoranckich (obowiązuje od 1 października 2017 r.)

Regulamin studiów doktoranckich (obowiązuje od 1 października 2015 r.)

Regulamin studiów doktoranckich (obowiązuje od 1 października 2012 r.)

Uchwała nr 40/2017 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 25 września 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w treści Regulaminu Studiów Doktoranckich Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku


Regulamin studiów podyplomowych (obowiązuje od 1 października 2018 r.)

Regulamin studiów podyplomowych (obowiązuje od 1 października 2017 r.)

Regulamin studiów podyplomowych (obowiązuje od 1 października 2015 r.)

Regulamin studiów podyplomowych (wraz z Uchwałą Senatu) z dnia 27 maja 2013 roku


Regulamin staży artystycznych

Regulamin odbywania stażu przez studentów Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku


Regulamin potwierdzania efektów uczenia się


Zasady rekrutacji na wyjazdy na studia w ramach programy Erasmus+ dla studentów Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku


Umowy o warunkach odpłatności za studia w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku:

Umowa o warunkach odpłatności za studia stacjonarne

Umowa o warunkach odpłatności za studia stacjonarne dla cudzoziemców spoza Unii Europejskiej

Umowa o warunkach odpłatności za studia niestacjonarne

Umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe

Umowa o warunkach odpłatności za studia doktoranckie stacjonarne

Umowa o warunkach odpłatności za studia doktoranckie stacjonarne dla cudzoziemców

Umowa o warunkach odpłatności za studia doktoranckie stacjonarne dla cudzoziemców spoza UE

Umowa o warunkach odpłatności za studia doktoranckie niestacjonarne

Umowa o warunkach odpłatności za studia doktoranckie niestacjonarne dla cudzoziemców


Regulamin zwalniania w całości lub części z opłat za świadczone usługi edukacyjne dla studentów i doktorantów Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku


Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom (obowiązuje od 1 października 2019 r.)

Dokumenty do wniosku o stypendium socjalne

Załączniki do pobrania:


Regulamin stypendialny dla doktorantów

Załączniki do pobrania:


Wniosek doktoranta o przyznanie stypendium Ministra (wraz z wyciągiem z przepisów wskazujący kryteria przyznawania stypendium ministra)

Uchwała nr 2/2013 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 11 lutego 2013 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej oraz stypendium doktoranckiego dla uczestników studiów doktoranckich Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku


Regulamin Samorządu Studenckiego (obowiązuje od 24 października 2016 r.)

Regulamin Samorządu Studenckiego (obowiązuje od 13 kwietnia 2016 r.)

Regulamin Samorządu Studenckiego (obowiązuje od 3 listopada 2009 r.)


Regulamin Samorządu Doktorantów Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku


Regulamin organizacji uczelnianych studentów i doktorantów (kół naukowych)


Regulamin Domów Studenckich (obowiązuje od 1 grudnia 2016 r.)


Regulamin Domów Studenckich

Regulamin Domów Studenckich (wersja angielska)

Regulamin określający kryteria przyznawania zakwaterowania w Domach Studenckich


Regulamin Studia Nagrań (obowiązuje od 15 grudnia 2014 r.)

Załączniki do pobrania:


Regulamin Studium Języków Obcych Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku


Regulamin organizacyjny Biblioteki Głównej

Regulamin korzystania z systemu biblioteczno-informacyjnego Biblioteki Głównej

Regulamin Rady Bibliotecznej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku


Regulamin podróży służbowych pracowników Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku oraz innych osób na obszarze kraju i poza jego granicami

Dla pracowników

Regulamin Pracy (obowiązuje od 2 stycznia 2020 r.)

Regulamin przeciwdziałania mobbingowi w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku


Regulamin organizacyjny administracji (obowiązuje od 27 grudnia 2018 r.)

Regulamin organizacyjny administracji (obowiązuje od 15 grudnia 2017 r.)


Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Załączniki do pobrania:


Instrukcja postępowania z pieczęciami urzędowymi i pieczątkami służbowymi w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku


Regulamin zarządzania prawami własności intelektualnej, zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz wykorzystania infrastruktury badawczej w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku


Regulamin zatrudniania i wynagradzania osób uczestniczących w realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku


Regulamin Okresowej Oceny Nauczycieli Akademickich


Regulamin oceny pracowników niebędących nauczycielami akademickimi


Zasady i warunki podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku


Regulamin przyznawania Nagród Rektora dla nauczycieli akademickich

Regulamin przyznawania Nagród Rektora dla pracowników niebędących nauczycielami


Regulamin podróży służbowych pracowników Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku oraz innych osób na obszarze kraju i poza jego granicami


Regulamin Wynagradzania w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku (obowiązuje od 1 kwietnia 2020 r.)