en
menu

Dla studentów

Regulamin studiów I i II stopnia (obowiązuje od 1 października 2019 r.)

Regulamin studiów doktoranckich (obowiązuje od 1 października 2015 r.)

Regulamin studiów podyplomowych (obowiązuje od 1 października 2015 r.)

Regulamin staży artystycznych

Regulamin odbywania stażu przez studentów aMuz (obowiązuje od 1 marca 2017 r.)

Regulamin potwierdzania efektów uczenia się

Regulamin zwalniania w całości lub części z opłat za świadczone usługi edukacyjne dla studentów i doktorantów Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku


Regulamin przyznawania świadczeń dla studentów (obowiązuje od 1 października 2019 r.)

Dokumenty do wniosku o stypendium socjalne

Załączniki do pobrania:


Regulamin przyznawania świadczeń dla uczestników studiów doktoranckich (obowiązuje od 1 października 2019 r.)

Załączniki do pobrania:


Umowy o warunkach odpłatności za studia w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku:

Umowa o warunkach odpłatności za studia stacjonarne

Umowa o warunkach odpłatności za studia stacjonarne dla cudzoziemców spoza Unii Europejskiej

Umowa o warunkach odpłatności za studia niestacjonarne

Umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe

Umowa o warunkach odpłatności za studia doktoranckie stacjonarne

Umowa o warunkach odpłatności za studia doktoranckie stacjonarne dla cudzoziemców

Umowa o warunkach odpłatności za studia doktoranckie stacjonarne dla cudzoziemców spoza UE

Umowa o warunkach odpłatności za studia doktoranckie niestacjonarne

Umowa o warunkach odpłatności za studia doktoranckie niestacjonarne dla cudzoziemców


Zasady rekrutacji na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+ dla studentów Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

  • Załącznik nr 1 – Wniosek o przyznanie wyjazdu na studia w ramach programu Erasmus+ (.doc)
  • Załącznik nr 1 – Wniosek o przyznanie wyjazdu na studia w ramach programu Erasmus+ (.pdf)

Regulamin Samorządu Studenckiego (wprowadzony 28 października 2019 r.)

Regulamin Samorządu Doktorantów Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku


Regulamin Domów Studenckich (obowiązuje od 20 marca 2017 r.)

Regulamin Domów Studenckich (wersja angielska)


Zasady i tryb rejestracji oraz działania organizacji uczelnianych studentów i doktorantów (kół naukowych)


Regulamin Studia Nagrań (obowiązuje od 15 grudnia 2014 r.)

Załączniki do pobrania:


Regulamin Studium Języków Obcych Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku


Regulamin organizacyjny Biblioteki Głównej

Regulamin korzystania z systemu biblioteczno-informacyjnego Biblioteki Głównej

Regulamin Rady Bibliotecznej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku


Regulamin podróży służbowych pracowników Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku oraz innych osób na obszarze kraju i poza jego granicami

Dla pracowników

Regulamin Pracy (obowiązuje od 15 października 2020 r.)

Regulamin przeciwdziałania mobbingowi w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Regulamin Wynagradzania w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku (obowiązuje od 1 kwietnia 2020 r.)

Regulamin organizacyjny administracji (obowiązuje od 28 października 2019 r.)


Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Załączniki do pobrania:


Instrukcja postępowania z pieczęciami urzędowymi i pieczątkami służbowymi w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku


Regulamin zarządzania prawami własności intelektualnej, zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz wykorzystania infrastruktury badawczej w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku


Regulamin zatrudniania i wynagradzania osób uczestniczących w realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku


Regulamin Okresowej Oceny Nauczycieli Akademickich


Regulamin oceny pracowników niebędących nauczycielami akademickimi


Zasady i warunki podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku


Regulamin przyznawania Nagród Rektora dla nauczycieli akademickich

Regulamin przyznawania Nagród Rektora dla pracowników niebędących nauczycielami


Regulamin podróży służbowych pracowników Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku oraz innych osób na obszarze kraju i poza jego granicami