Deklaracja dostępności


Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Akademii zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do głównej strony internetowej amuz.gda.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2019-10-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-04-01

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • niektóre elementy strony głównej posiadają zbyt słaby kontrast;
 • materiały filmowe nie posiadają transkrypcji oraz audiodeskrypcji;
 • nie wszystkie linki prowadzące do dokumentów do pobrania zawierają informację o ich formacie oraz języku;
 • niektóre elementy graficzne nie posiadają poprawnie utworzonych poszerzonych opisów;
 • niektóre elementy graficzne nie posiadają poprawnie sformułowanych opisów alternatywnych;
 • na stronie występują błędy walidacji HTML;
 • na stronie występują błędy walidacji poprawności nagłówków;
 • na stronie znajdują się skany dokumentów, które nie są rozczytywane przez programy wspomagające osoby z niepełnosprawnością.

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Panią Anną Krupą, adres poczty internetowej: promocja@amuz.gda.pl, numer telefonu 58 3009 213. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie (imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu),
 • wskazanie, o którą stronę, internetową chodzi,
 • sposób kontaktu zwrotnego.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie poinformuje wnoszącego żądanie o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Budynek dydaktyczny A (ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk)

 • 3 wejścia (jedno dedykowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim otwierane według potrzeb)
 • 5 kondygnacji
 • winda umożliwia dotarcie do 4 kondygnacji
 • z powodu zbyt wąskich schodów na ostatnią kondygnację nie jest możliwe zamontowanie podnośnika dla wózków inwalidzkich

Budynek dydaktyczny B (ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk)

 • 2 wejścia w poziomie gruntu
 • 6 kondygnacji
 • winda
 • z powodu schodów trzy pomieszczenia są wykluczone z powszechnego dostępu
 • w dobudowanej Sali Koncertowej niedostępny poziom sutereny (schody), trwają prace nad zniwelowaniem tej bariery.

Dom Studencki nr 2 „Sonata” (ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk)

 • jedno wejście w poziomie gruntu
 • 6 kondygnacji
 • winda umożliwia dotarcie do 5 kondygnacji
 • z powodu wąskich schodów niedostępna jest szósta kondygnacja

Dom Studencki nr 1 „Cztery Pory Roku” (pl. Wałowy 15a, 80-743 Gdańsk)

 • wejście do budynku niedostosowane, trwają prace nad przywróceniem dostępności
 • 5 kondygnacji, w tym piwnica – pomieszczenia techniczne
 • winda obsługuje pozostałe kondygnacje

Dom Muzyka (ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk):

 • schody przed wejściem do budynku (alternatywnie z lewej strony schodów znajduje się pochylnia zewnętrzna dla wózków prowadząca do wejścia)
 • 6 kondygnacji
 • winda umożliwia dotarcie do 5 kondygnacji
 • z powodu schodów dwa pomieszczenia są wykluczone z powszechnego dostępu
 • na parkingu przed Domem Muzyka wyodrębniono 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.