SYLWETKA ABSOLWENTA STUDIÓW NA KIERUNKU INSTRUMENTALISTYKA
NA WYDZIALE INSTRUMENTALNYM AKADEMII MUZYCZNEJ IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W GDAŃSKU (aMuz)

 

 • Kierunek: Instrumentalistyka
 • Specjalność: gra na instrumencie
 • Specjalizacje: akordeon, altówka, carillon, fagot, fagot historyczny, flet, flety historyczne, fortepian, gitara, harfa, klarnet, klarnet basowy, klawesyn, kontrabas, obój, organy, perkusja, puzon, saksofon, skrzypce, skrzypce historyczne, trąbka, trąbka historyczna, tuba, waltornia, wiolonczela, wiolonczela historyczna
 • Studia stacjonarne I stopnia 3-letnie

Studia I stopnia na kierunku Instrumentalistyka, specjalność gra na instrumencie trwają 3 lata (6 semestrów). Wymagają przygotowania muzycznego na poziomie odpowiadającym programowi wyższych klas szkoły muzycznej II stopnia. Absolwent studiów otrzymuje dyplom i tytuł licencjata. Jest przygotowany do działalności koncertowej w charakterze solisty, kameralisty lub muzyka orkiestrowego oraz do podjęcia studiów II stopnia.

Plan studiów obejmuje zajęcia obowiązkowe: specjalistyczne, dedykowane dla poszczególnych instrumentów (od roku 2021/2022 aMuz oferuje także możliwość studiowania na instrumentach historycznych), zajęcia ogólnomuzyczne, humanistyczne oraz dwuletni kurs nowożytnego języka obcego (angielskiego lub niemieckiego) z elementami słownictwa specjalistycznego, umożliwiający zdobycie umiejętności posługiwania się językiem na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Oferta obejmuje także bogaty zestaw zajęć do wyboru, podzielonych na kilka grup.

 • Grupa I zawiera przedmioty ogólnomuzyczne, w tym kursy z historii muzyki podzielone na epoki, co zapewnia studentom niezbędne poszerzenie wiedzy muzycznej w indywidualnym zakresie potrzeb i zainteresowań. Wybór tych przedmiotów zapewnia wyrównanie poziomu osiągniętych przez wszystkich absolwentów kierunkowych efektów uczenia się w zakresie przedmiotów teoretycznych, niezależnie od zrealizowania wcześniej programu tych zajęć w ramach kształcenia w szkołach muzycznych II stopnia.
 • Wybór zajęć z grupy II zapewnia rozwój w zakresie zajęć specjalistycznych, praktycznych oraz dotyczących fizjonomii gry na instrumencie.
 • Grupa III zajęć do wyboru to propozycja włączenia do toku studiów dodatkowych projektów artystycznych i praktyk zawodowych.
 • Grupa IV to zajęcia w ofercie międzywydziałowej, umożliwiające rozwój także w dziedzinach niezwiązanych ściśle z kierunkiem studiów – jest to bogata oferta kilkudziesięciu kursów związanych z edukacją artystyczną, muzykoterapią, arteterapią, marketingiem w kulturze i sztuce, jazzem i muzyką estradową, musicalem, teatrem i dramatem, krytyką muzyczną i in.
 • W programie studiów umieszczono także możliwość realizacji Studium Pedagogicznego (grupa V zajęć do wyboru).

 • Kierunek: Instrumentalistyka
 • Specjalność: gra na instrumencie
 • Specjalizacje: akordeon, altówka, fagot, flet, fortepian, gitara, harfa, klarnet, klarnet basowy, klawesyn, kontrabas, obój, organy, perkusja, puzon, saksofon, skrzypce, trąbka, tuba, waltornia, wiolonczela
 • Studia stacjonarne II stopnia 2-letnie

Studia II stopnia na kierunku Instrumentalistyka, specjalność gra na instrumencie trwają 2 lata (4 semestry). Absolwent studiów otrzymuje dyplom ukończenia studiów z tytułem magistra. Studia poszerzają i pogłębiają wiedzę i umiejętności zdobyte podczas studiów I stopnia. Absolwent jest dojrzałym i świadomym artystą, zdolnym do samodzielnego prowadzenia działalności artystycznej w charakterze solisty, kameralisty i muzyka orkiestrowego, a także działalności naukowej związanej ze swoją specjalizacją, w tym do podjęcia studiów w szkole doktorskiej.

W ramach toku studiów zaplanowany jest roczny kurs konwersatoriów nowożytnego języka obcego (angielskiego lub niemieckiego), umożliwiający zdobycie umiejętności posługiwania się językiem na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz specjalistyczną terminologią. Plan studiów, oprócz zajęć obowiązkowych, zawiera bardzo bogatą ofertę zajęć do wyboru, zapewniającą dalszy rozwój w zakresie zajęć niezrealizowanych w toku studiów I stopnia: dotyczących fizjonomii i higieny gry na instrumencie, dyrygowania, aranżacji, improwizacji, muzyki jazzowej, dodatkowych projektów artystycznych i praktyk zawodowych, edukacji artystycznej, muzykoterapii, arteterapii, marketingu w kulturze i sztuce, jazzu i muzyki estradowej, musicalu, teatru i dramatu, krytyki muzycznej i in.

Plan studiów II stopnia przewiduje także możliwość kontynuacji lub całkowitego zrealizowania Studium Pedagogicznego (nieodpłatnie). Dyplom studiów II stopnia wraz ze świadectwem ukończenia Studium Pedagogicznego uprawnia do nauczania instrumentu głównego, zespołu kameralnego i innych przedmiotów specjalistycznych w szkołach muzycznych I i II stopnia.


Ukończenie studiów I i II stopnia w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku zapewnia zdobycie pełnych kwalifikacji do wykonywania zawodu artysty-muzyka na profesjonalnym poziomie. Program studiów I i II stopnia zapewnia każdemu studentowi możliwość stania się w pełni kompetentnym i samodzielnym artystą-muzykiem, światłą jednostką, która może aktywnie działać zawodowo we wszystkich możliwych aspektach funkcjonowania w społeczeństwie w wybranej przez siebie specjalizacji, w ramach studiowanego kierunku.

Główną osią kształcenia na kierunku na obu stopniach studiów jest dbałość o umiejętności instrumentalne, nieustanne doskonalenie techniki gry oraz uwrażliwienie emocjonalne studenta. Oba te czynniki pozwalają na osiągnięcie umiejętności swobodnej wypowiedzi artystycznej na instrumencie. Ponadto oferowany w czasie kształcenia zakres wiedzy specjalistycznej – kierunkowej, jak również szeroko pojętej wiedzy ogólnomuzycznej, zapewnia absolwentowi zarówno płynne poruszanie się w repertuarze w obrębie danej specjalności, konieczne w budowaniu programów koncertowych, jak również znajomość wszelkich potrzebnych praktykującemu zawodowo muzykowi prawideł dotyczących zasad kształtowania tworzywa muzycznego.

Absolwent studiów I lub II stopnia może wybrać ścieżkę kariery zawodowej koncertującego muzyka – solo lub w zespole. Dzięki przedmiotom takim jak Prawo autorskie, Marka artysty. Rozwój kariery i przedsiębiorczości artystycznej, Komunikacja społeczna i organizacja wydarzeń (studia II stopnia), ew. także innym z oferty międzywydziałowej, absolwent może kierować swoją ścieżką zawodową w ramach własnej działalności i nie jest zależny wyłącznie od wakatów oferowanych aktualnie przez rynek pracy. Może zatem samodzielnie inicjować działania artystyczne i organizacyjne w zakresie sztuk muzycznych, włączając w to także podejmowanie projektów o charakterze interdyscyplinarnym.

Absolwent kierunku w specjalizacjach instrumentów orkiestrowych na studiach I i II stopnia jest w pełni przygotowany do podjęcia pracy w orkiestrach i innych dużych zespołach o dowolnym składzie i profilu działalności. Zapewniają to wymagania nałożone na studentów przez program nauczania w zakresie udziału w orkiestrze symfonicznej lub kameralnej, z możliwością poszerzenia oferty o orkiestrę muzyki współczesnej czy udział w jednorazowych projektach, także międzywydziałowych. Bardzo istotny jest też czteroletni (po dwa lata w toku studiów I i II stopnia) program studiów orkiestrowych z możliwością indywidualnej konsultacji przed spodziewanym egzaminem do zawodowej orkiestry. Możliwość wyboru w toku studiów Instrumentu dodatkowego (altówka dla skrzypków na studiach I lub II stopnia, flet piccolo, kontrafagot, klarnet basowy, klarnet piccolo, oboe d’amore, rożek angielski, na studiach II stopnia) czyni absolwenta bardziej atrakcyjnym konkurentem na rynku pracy muzyków orkiestrowych od osób, które takich kwalifikacji nie posiadają.

Możliwość wyboru rocznego lub dwuletniego kursu Podstaw dyrygowania pozwala także absolwentom na samodzielne prowadzenie różnych zespołów, co może okazać się szczególnie przydatne w małych ośrodkach kulturalnych, gdzie dostęp do osób oferujących podobne umiejętności jest niewielki lub nie ma go wcale. Dodatkowo można też wybrać roczny lub dwuletni kurs Podstaw aranżacji, co wraz z Edycją nut MuseScore pomaga w prowadzeniu zespołów o nietypowym składzie wykonawczym. Absolwent może wówczas starać się samodzielnie inicjować działania mobilizujące lokalną społeczność do zespołowych działań artystycznych, w tym wychowawczych w oparciu o lokalne jednostki kształcenia ogólnego lub władze lokalne, może też przewodniczyć tym działaniom.

Absolwent studiów II stopnia może starać się o zatrudnienie w roli nauczyciela szkolnego lub akademickiego. Oferta Studium Pedagogicznego, które włączone jest do programu studiów jako osobna grupa przedmiotów do wyboru, zapewnia pełne wymagane aktualnymi przepisami wykształcenie nauczyciela szkoły muzycznej I i II stopnia oraz szkolnictwa wyższego w obrębie specjalizacji.

Ważną kompetencją absolwenta, pozwalającą na odnalezienie się i trzeźwą ocenę swojej pozycji na rynku pracy w każdym aspekcie działalności, jest umiejętność krytycznej i konstruktywnej oceny własnych działań oraz działań konkurencji (przedmiot Praktyka estradowa z wykładami zmiennymi). W połączeniu ze wzbudzeniem potrzeby samokształcenia i narzędziami dostarczonymi w toku studiów, jak umiejętność doboru technik ćwiczenia, umiejętność dbania o higienę pracy (przedmioty Biomechanika i patomechanika narządu ruchu, Ergonomia pracy w zawodzie muzyka oraz Relaksacja i praca z ciałem dla muzyków) student ma szansę stać się silną i zdolną do wieloletniej aktywności twórczej indywidualnością.

Zdobyte podczas studiów I i II stopnia wykształcenie powoduje m.in. potrzebę dalszego rozwoju. Student otrzymuje więc podczas studiów II stopnia podstawowy warsztat badawczy, dzięki któremu może nadal rozwijać się w interesującym go obszarze w ramach swojej specjalności. Może zainteresować się karierą akademicką i ubiegać się o przyjęcie do szkoły doktorskiej lub samodzielnie rozwijać wiedzę i prowadzić badania, pracując zawodowo.

W szczególny sposób aMuz dba o rozwój instrumentalistów, którzy w ramach własnej specjalizacji mają dodatkowe potrzeby w związku z możliwościami realizowania się i zarobkowania, dostępnymi w szczególności dla danej specjalizacji. Taką rolę spełniają przedmioty stricte specjalistyczne, w większości realizowane w toku studiów I stopnia, jak: Harmonia praktyczna (w spec. organy), Realizacja basso continuo i Improwizacja (organy i klawesyn), Podstawy improwizacji (fortepian, akordeon), Seminarium tanga (akordeon), Czytanie tabulatur (gitara), Nauka akompaniamentu, Ćwiczenie i nauczanie gry a vista (fortepian) czy Gra liturgiczna, która kształci przyszłych organistów dla kościołów.

Każdy instrumentalista otrzymuje też w toku studiów I stopnia podstawową wiedzę na temat swojego instrumentu (zajęcia Budowy, konserwacji i strojenia instrumentów, Organoznawstwa oraz Technologia budowy stroika w grupach oboju i fagotu).

Oferta wykładów oraz konwersatoriów języków obcych z uwzględnieniem słownictwa specjalistycznego (język angielski lub niemiecki) zwiększa możliwości zatrudnienia absolwentów za granicą.

Absolwent studiów II stopnia na kierunku Instrumentalistyka w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku jest samodzielnym i wysoko wykwalifikowanym specjalistą instrumentalistą, który jest w stanie funkcjonować w zawodzie na poziomie wykraczającym poza realia płacowe sfery budżetowej.