Uwierzytelnianie dokumentów


Instytucją właściwą w sprawach uwierzytelniania dokumentów jest obecnie Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej.

NAWA przejęła kompetencje związane uwierzytelnianiem dokumentów wydawanych przez polskie uczelnie podległe poszczególnym ministrom przed uzyskaniem na nich legalizacji MSZ oraz kompetencje związane z wydawaniem klauzuli apostille na polskich dyplomach ukończenia studiów wyższych, świadectwach ukończenia studiów podyplomowych, zaświadczeniach o ukończeniu studiów wyższych oraz dyplomach o nadaniu stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki.


W NAWA można poświadczyć:

 • oryginały, duplikaty lub odpisy (również w języku obcym):
  >   dyplomów ukończenia studiów,
  >   suplementów do dyplomu,
  >   dyplomów doktorskich,
  >   dyplomów habilitacyjnych;
 • oryginały lub duplikaty świadectw ukończenia studiów podyplomowych;
 • oryginały zaświadczeń o ukończeniu studiów.

Szczegółowe informacje dotyczące uwierzytelniania dokumentów:
nawa.gov.pl/apostille-i-legalizacja


Dane kontaktowe

Pion Uznawalności Wykształcenia i Uwierzytelniania Dokumentów

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
ul. Polna 40
00-635 Warszawa
tel. +48 22 390 35 80
e-mail: apostille@nawa.gov.pl