PROCEDURA PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH WSZCZĘTYCH DO DNIA 30 KWIETNIA 2019 R.
I PROCEDURA DLA KANDYDATÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI DOKUMENTACJĘ W RAMACH POSTĘPOWANIA DOKTORSKIEGO W aMuz
DO DNIA 13 LUTEGO 2023 R. ORAZ POSTĘPOWAŃ HABILITACYJNYCH WSZCZĘTYCH DO DNIA 30 WRZEŚNIA 2023 R.

PROCEDURA DLA KANDYDATÓW, KTÓRZY UBIEGAJĄ SIĘ O NADANIE STOPNIA DOKTORA SZTUKI W aMuz
OD DNIA 14 LUTEGO 2023 R. ORAZ DLA POSTĘPOWAŃ HABILITACYJNYCH WSZCZĘTYCH OD DNIA 1 PAŹDZIERNIKA 2023 R.

Charakterystyka weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8. Polskiej Ramy Kwalifikacji w przypadku osób ubiegających się o nadania stopnia doktora w trybie eksternistycznym (obowiązuje od 30 VI 2023):


UWAGA!

Do porządku obrad Rady Dyscypliny Artystycznej dopisane są tylko sprawy, których kompletna dokumentacja wpłynęła do biura Rady Dyscypliny Artystycznej na minimum 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia Rady Dyscypliny Artystycznej.

 

Terminy posiedzeń Rady Dyscypliny Artystycznej w 2023 i 2024 roku:

4 września 2023 roku
16 października 2023 roku
13 listopada 2023 roku
4 grudnia 2023 roku
15 stycznia 2024 roku
12 lutego 2024 roku
11 marca 2024 roku
15 kwietnia 2024 roku
13 maja 2024 roku
3 czerwca 2024 roku


STUDIA DOKTORANCKIE

Postępowanie o nadanie stopnia doktora sztuki w przypadku osób, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 wszczyna ZŁOŻENIE WNIOSKU O WYZNACZENIE PROMOTORA LUB PROMOTORÓW.                                                                                               

Procedura:

 • złożenie wniosku o wyznaczenie promotora o nadanie stopnia skierowane wraz z dokumentacją do RDA, w którym to należy wskazać tematykę rozprawy doktorskiej lub dzieła artystycznego, oraz przedstawić propozycję osoby promotora,
 • w przypadku niewskazania osoby promotora we wniosku, na posiedzeniu RDA osoba taka zostanie wyznaczona.

 
Rozprawa doktorska lub dzieło artystyczne

 • praca pisemna ze streszczeniem w języku angielskim (w przypadku pracy z zakresu teorii muzyki) – w przypadku rozprawy doktorskiej przygotowanej w języku obcym należy dołączyć streszczenie w języku polskim i angielskim.

  Drukowaną dwustronnie i oprawioną rozprawę doktorską wraz z pisemną opinią promotora lub promotorów należy dostarczyć do Biura RDA w 4 egzemplarzach (1 egz. do dokumentacji, 1 egz. do Biblioteki Głównej aMuz, 2 egz. dla recenzentów). Dodatkowo należy złożyć kopię tych dokumentów zarejestrowanych na informatycznym nośniku danych.
 • dzieło artystyczne wraz z opisem w języku polskim i angielskim (w przypadku instrumentalistyki, dyrygentury, rytmiki, wokalistyki, kompozycji), które składa się do Biura RDA w następującej liczbie egzemplarzy: 4 egz. dzieła artystycznego oraz 4 egz. opisu w wersji drukowanej w j. polskim i angielskim i 1 egz. w wersji elektronicznej zarejestrowanej na informatycznym nośniku danych.

Egzaminy doktorskie

Egzaminy w ramach przewodu doktorskiego wszczętego w trakcie kształcenia na studiach doktoranckich zdawane są po złożeniu rozprawy doktorskiej w terminie dwóch miesięcy od jej złożenia.

 • dyscyplina dodatkowa (filozofia, estetyka, historia sztuki),
 • nowożytny język obcy (angielski, niemiecki, rosyjski, włoski),
 • dyscyplina podstawowa odpowiadająca tematowi rozprawy doktorskiej.

 

Podstawa prawna:

art.179 ust. 8. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

W przypadku osób, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 i ubiegają się o nadanie stopnia doktora na zasadach określonych w ustawie, o której mowa w art. 1, efekty uczenia się w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego są potwierdzane na zasadach dotychczasowych.

Certyfikat zgodny z rozporządzeniem (np. dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie filologii obcych lub lingwistyki stosowanej) zwalnia z egzaminu z języka nowożytnego.

 

OPŁATA ZA PRZEWÓD DOKTORSKI

Bezpośrednio przed złożeniem rozprawy doktorskiej doktorant/instytucja finansująca zobowiązany/-a jest podpisać umowę na finansowanie kosztów przewodu doktorskiego.

W tym celu należy skontaktować się z sekretarzem biura RDA (awanse@amuz.gda.pl).

Po złożeniu rozprawy doktorskiej, w ciągu 14 dni należy uiścić na wskazane w umowie konto zaliczkę w wysokości 80% kalkulacji wstępnej, będącej załącznikiem do umowy.

W przypadku niewniesienia opłaty w terminie praca nie zostanie przekierowana do recenzji.


TRYB EKSTERNISTYCZNY

Przewód doktorski wszczęty do 30.04.2019

Rozprawa doktorska lub dzieło artystyczne

 • praca pisemna ze streszczeniem w języku angielskim (w przypadku pracy z zakresu teorii muzyki) – w przypadku rozprawy doktorskiej przygotowanej w języku obcym należy dołączyć streszczenie w języku polskim i angielskim.

  Drukowaną dwustronnie i oprawioną rozprawę doktorską wraz z pisemną opinią promotora lub promotorów  należy dostarczyć do Biura RDA w 4 egzemplarzach (1 egz. do dokumentacji, 1 egz. do Biblioteki Głównej aMuz, 2 egz. dla recenzentów). Dodatkowo należy złożyć kopię tych dokumentów zarejestrowanych na informatycznym nośniku danych.
 • dzieło artystyczne wraz z opisem w języku polskim i angielskim (w przypadku instrumentalistyki, dyrygentury, rytmiki, wokalistyki, kompozycji), które składa się do Biura RDA w następującej liczbie egzemplarzy: 4 egz. dzieła artystycznego oraz 4 egz. opisu w wersji drukowanej w j. polskim i angielskim i 1 egz. w wersji elektronicznej zarejestrowanej na informatycznym nośniku danych.

Egzaminy doktorskie

Egzaminy zdawane są po złożeniu rozprawy doktorskiej w terminie dwóch miesięcy od jej złożenia.

 • dyscyplina dodatkowa (filozofia, estetyka, historia sztuki)
 • nowożytny język obcy (angielski, niemiecki, rosyjski, włoski)

Certyfikat zgodny z rozporządzeniem (np. dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie filologii obcych lub lingwistyki stosowanej) zwalnia z egzaminu z języka nowożytnego.

 • dyscyplina podstawowa odpowiadająca tematowi rozprawy doktorskiej.

OPŁATA ZA PRZEWÓD DOKTORSKI

Bezpośrednio przed złożeniem rozprawy doktorskiej doktorant/instytucja finansująca zobowiązany/-a jest podpisać umowę na finansowanie kosztów przewodu doktorskiego.

W tym celu należy skontaktować się z sekretarzem biura RDA (awanse@amuz.gda.pl).

Po złożeniu rozprawy doktorskiej, w ciągu 14 dni należy uiścić na wskazane w umowie konto zaliczkę w wysokości 80% kalkulacji wstępnej, będącej załącznikiem do umowy.

W przypadku niewniesienia opłaty w terminie praca nie zostanie przekierowana do recenzji.

 

Postępowanie doktorskie wszczynane od 1.10.2019

Wniosek o przeprowadzenie postępowania doktorskiego w aMuz

Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora sztuki składa do Biura RDA:

 • wniosek o przeprowadzenie postępowania doktorskiego i wyznaczenia promotora – ze wskazaniem wybranej specjalności: kompozycja, instrumentalistyka, wokalistyka, dyrygentura, rytmika, teoria muzyki, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej.

  Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1a.
 • dokumenty:

  * kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego magistra lub kopię dyplomu, o którym mowa w art. 326 ust. 2 pkt 2 lub art. 327 ust. 2, dającego prawo do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która go wydała;

  * kopia dokumentów poświadczających osiągnięcie efektów uczenia się na poziomie 8. Polskiej Ramy Kwalifikacji (m.in. zaświadczenia o zaliczeniu kursów, szkoleń, wykładów, warsztatów, kursów mistrzowskich, seminariów, staży artystycznych krajowych i zagranicznych);

  * certyfikat lub dyplom ukończenia studiów poświadczające znajomość języka nowożytnego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2 (Certyfikat zgodny z rozporządzeniem (np. dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie filologii obcych lub lingwistyki stosowanej);

  * autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych, artystycznych, organizacyjnych i dydaktycznych oraz uzyskanych kwalifikacji zawodowych;

  * propozycja tematu rozprawy doktorskiej lub tytułu dzieła artystycznego;

  * wykaz prac naukowych, dorobku artystycznego wraz z zapisem dzieł artystycznych odpowiednim ze względu na rodzaj dzieła i dokumentacją ich publicznej prezentacji, informację o działalności dydaktycznej oraz popularyzującej naukę lub sztukę;

  * życiorys kandydata;

  * kwestionariusz osobowy (pobierz wzór);

  * informacja o przebiegu przewodu lub postępowania doktorskiego, jeżeli kandydat ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia doktora;

  * podanie z odpowiednim uzasadnieniem do przewodniczącego RDA o wyrażenie zgody w przypadku przygotowywania rozprawy doktorskiej w języku obcym.

Weryfikacja efektów uczenia się na poziomie 8. Polskiej Ramy Kwalifikacji

Przed wyznaczeniem promotora, promotorów lub promotora pomocniczego Komisja zatwierdzona przez Senat weryfikuje efekty uczenia się na poziomie 8 PRK.

 

OPŁATA ZA WERYFIKACJĘ EFEKTÓW UCZENIA SIĘ NA POZIOMIE 8. PRK

W celu przeprowadzenia weryfikacji efektów uczenia się na 8. poziomie PRK osoba ubiegająca się o przeprowadzenie postępowania doktorskiego w aMuz lub w jej imieniu inny podmiot finansujący ten cel zobowiązany jest do wniesienia opłaty w wysokości 1.800,- zł brutto na konto Akademii wskazane we wniosku w terminie 7 dni od złożenia wniosku (załącznik nr 1)

Wszczęcie postępowania doktorskiego – dokumenty

 • wniosek o wszczęcie postępowania doktorskiego,
 • rozprawa doktorska ze streszczeniem w języku angielskim LUB dzieło artystyczne z jego opisem w języku polskim i angielskim,
 • pozytywna opinia promotora lub promotorów.

Wzór wniosku stanowi załącznik nr 3.

 

OPŁATA ZA POSTĘPOWANIE DOKTORSKIE

Po otrzymaniu pozytywnej decyzji o wszczęciu postępowania doktorskiego doktorant/instytucja finansująca zobowiązany/-a jest niezwłocznie skontaktować się z sekretarzem biura RDA (awanse@amuz.gda.pl) w celu podpisania umowy na finansowanie kosztów postępowania doktorskiego i w ciągu 7 dni  od podpisania umowy wnieść opłatę zaliczkową w wysokości 80% kalkulacji wstępnej, będącej załącznikiem do umowy.

W przypadku niewniesienia opłaty w terminie praca nie zostanie przekierowana do recenzji.

Rozprawa doktorska lub dzieło artystyczne

 • praca pisemna, w tym monografia naukowa, zbiór opublikowanych i powiązanych tematycznie artykułów naukowych, a także samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej, praca wdrożeniowa (w przypadku edukacji artystycznej) – dla specjalności teoria muzyki i edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej. Do pracy pisemnej należy dołączyć streszczenie w języku angielskim. Do rozprawy doktorskiej przygotowanej w języku obcym dołącza się streszczenie w języku polskim i angielskim.

  Drukowaną dwustronnie i oprawioną rozprawę doktorską wraz z pisemną opinią promotora lub promotorów  należy dostarczyć do Biura RDA w 5 egzemplarzach (1 egz. do dokumentacji, 1 egz. do Biblioteki Głównej aMuz, 3 egz. dla recenzentów). Dodatkowo należy złożyć kopię tych dokumentów zarejestrowanych na informatycznym nośniku danych.

  Rozprawa doktorska ze streszczeniem jest sprawdzana z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego przez Biuro RDA.
 • dzieło artystyczne wraz z opisem w języku polskim i angielskim (w przypadku instrumentalistyki, dyrygentury, rytmiki, wokalistyki, kompozycji), które składa się do Biura RDA w w następującej liczbie egzemplarzy: 5 egz. dzieła artystycznego oraz 5 egz. opisu w wersji drukowanej w j. polskim i angielskim i 1 egz. w wersji elektronicznej zarejestrowanej na informatycznym nośniku danych.

Streszczenie rozprawy doktorskiej – wymagania

 • 2500 do 5000 znaków (wraz ze spacjami),
 • czcionka – Times New Roman 12,
 • interlinia – 1,5,
 • marginesy – standardowe,
 • imię i nazwisko autora, tytuł rozprawy,
 • informacje o promotorze i, jeśli został wyznaczony, także o promotorze pomocniczym,
 • przedmiot, główny problem i cel badań rozprawy,
 • ogólna charakterystyka zastosowanych w rozprawie metod, technik, badanych prób i narzędzi badawczych,
 • wnioski z badań ze wskazaniem na oryginalny problem naukowy rozwiązany w pracy doktorskiej przez kandydata do stopnia doktora,
 • streszczenia w języku polskim i angielskim winny być tożsame w zakresie treści.

Dzieło artystyczne wraz z jego opisem – wymagania

 • utrwalenie dzieła w sposób profesjonalny, nowoczesnymi środkami technicznymi, na nośniku elektronicznym,
 • opatrzenie wydrukowaną etykietą wykazującą treść zapisanego dzieła artystycznego oraz jego wykonawcę lub wykonawców,
 • opis w języku polskim i angielskim.


aktualizacja: 30.06.2023