Biuro ds. Nauki, Rozwoju Kadr i Wydawnictwa

Jednostka organizacyjna podległa bezpośrednio Prorektorowi ds. organizacji i nauki.

Zakres działania:

 • wykonuje i koordynuje prace związane z działalnością naukową Akademii,
 • uczestniczy w trybie podziału subwencji na finansowanie badań naukowych oraz zadań służących rozwojowi kadry naukowej w Akademii,
 • prowadzi wyodrębnioną ewidencję wydanych środków z subwencji na naukę, oraz kontrolę realizacji zadań badawczych,
 • przyjmuje oświadczenia pracownicze wynikające z Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i sprawozdaje je w systemie POL-on,
 • koordynuje i prowadzi sprawozdawczość dotyczącą oceny działalności naukowej i artystycznej pracowników Uczelni w systemie POL-on,
 • przygotowuje sprawozdanie z dorobku publikacyjnego pracowników Akademii w systemie PBN oraz POL-index,
 • administruje elektroniczną bazę danych sprawozdawczości pracowników Akademii,
 • pomaga w przygotowaniu dokumentacji oraz rejestruje i obsługuje wnioski w systemie ZSUN dotyczące projektów badawczych kierowanych do Narodowego Centrum Nauki (NCN) i programów Ministra Edukacji i Nauki,
 • prowadzi centralny rejestr nadanych stopni doktora i doktora habilitowanego oraz tytułu profesora,
 • koordynuje czynności związane z komercjalizacją wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz wykorzystania infrastruktury badawczej w Akademii,
 • koordynuje prace związane ze stypendium ministra dla wybitnego młodego naukowca oraz innych stypendiów bądź staży naukowych,
 • zleca prace wydawnicze innym podmiotom czy osobom oraz nadzoruje proces wydawniczy publikacji,
 • wnioskuje o numery ISBN, ISSN, ISMN,
 • współpracuje z Biblioteką Główną Akademii w zakresie promocji, dystrybucji wydawnictw oraz wysyłki egzemplarzy obowiązkowych.