en

Pomoc materialna dla studentów

 

Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami można:

  • złożyć osobiście (przy zachowaniu obowiązujących zasad reżimu sanitarnego, po wcześniejszym mailowym umówieniu się z pracownikiem Biura Działu Nauczania Wydziału Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki)
  • przesłać listownie na adres Akademii z dopiskiem "Biuro Działu Nauczania Wydziału Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki"
  • złożyć przez ePUAP (wystarczy założyć Profil Zaufany https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany. Taką możliwość oferuje wiele banków, nie trzeba nawet wychodzić z domu. Gdy mamy już założony Profil Zaufany wchodzimy w ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal i w prawym górnym roku klikamy „Zaloguj się”, wybieramy Profil Zaufania, a potem nasz bank. Po zalogowaniu się, w Katalogu spraw / Sprawy ogólne, wybieramy „Pismo ogólne do podmiotu publicznego” i klikamy „Załatw sprawę”. Teraz wystarczy już tylko wypełnić rubryki).

opublikowano: 18.09.2020
aktualizacja: 5.11.2020


Pomoc socjalna dla twórców i artystów z Funduszu Promocji Kultury MKiDN

opublikowano: 16.06.2020


W związku z ogłoszeniem przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina informacji dotyczącej możliwości składania przez studentów i doktorantów wniosków o zapomogę, które są związane z przejściową trudną sytuacją życiową spowodowaną w szczególności utratą przez studenta lub członka jego rodziny źródła dochodu, w wyniku ograniczeń w funkcjonowaniu pracodawców spowodowanych stanem zagrożenia epidemicznego, informujemy, że:

  • wypełniony wniosek o przyznanie zapomogi wraz z załącznikami należy przesłać skanem na adres mailowy: k.lapinska@amuz.gda.pl;
  • załącznikiem do wniosku może być m.in. zaświadczenie od pracodawcy o utracie zatrudnienia bądź oświadczenie dotyczące własnej trudnej sytuacji życiowej związanej z utratą pracy przez rodzica/rodziców studenta, będącego na jego/ich utrzymaniu;
  • zgodnie z Regulaminem przyznawania świadczeń dla studentów Akademii Muzycznej w Gdańsku oraz ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Uczelniana Komisja Stypendialna może przyznać zapomogę w kwocie 800 PLN lub 1600 PLN. Wnioskujący o zapomogę w zwiększonej wysokości powinien dołączyć do wniosku dodatkowe podanie do Rektora Akademii Muzycznej w Gdańsku;
  • wniosek o zapomogę powinien być uzasadniony nadzwyczajnymi okolicznościami wynikającymi z wprowadzenia stanu epidemii w kraju. Podstawą wnioskowania o wsparcie może być utrata przez studenta/doktoranta lub członka jego rodziny źródła dochodu, spowodowana ograniczeniami w funkcjonowaniu pracodawców;
  • pytania dotyczące zapomogi można przesyłać na adres mailowy: k.lapinska@amuz.gda.pl.

Niezależnie od pomocy udzielanej studentom i doktorantom w formie zapomóg MNiSW ogłosiło w odrębnym komunikacie, że pracodawcy mogą ubiegać się o jednorazowe świadczenie dla zatrudnionych studentów w wys. ok. 2000 PLN brutto z tytułu umowy zlecenie lub umowy o dzieło.

opublikowano: 26.03.2020


Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom (obowiązuje od 1 października 2019 r.)

Dokumenty do wniosku o stypendium socjalne

Załączniki do pobrania


Pomoc materialna dla doktorantów

 

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej oraz stypendium doktoranckiego dla uczestników studiów doktoranckich

Załączniki do pobrania