en 中文

Stypendium pomostowe (informacja dla maturzystów)

Szczegóły


 

Nabór wniosków o stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego

Szczegóły

 

UWAGA!
Informujemy, iż z przyczyn niezależnych od Zarządu Województwa Pomorskiego zachodzi konieczność przesunięcia terminu uruchomienia naboru wniosków na stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego dla studentów – mieszkańców województwa pomorskiego na rok akademicki 2021/2022. Planowany termin naboru to początek roku 2022.

Szczegółowa informacja o nowym terminie zostanie zamieszczona na stronie Stypendia dla studentów.

opublikowano: 25.10.2021


Program stypendialny Yamaha Music Europe dla studentów studiów dziennych w latach 2021/2022 w dyscyplinie: Instrumenty dęte drewniane (Obój, Klarnet, Saksofon, Flet, Fagot)

Szczegóły

opublikowano: 20.10.2021


Nabór uczestników do 2. edycji autorskiego programu stypendialnego skierowanego do przyszłych nauczycieli i edukatorów – Pasjonaci Edukacji

Szczegóły

opublikowano: 8.10.2021


Konkurs o stypendia z Programu Młoda Polska na rok 2022 | Narodowe Centrum Kultury

Szczegóły

opublikowano: 6.10.2021


Stypendia Rządu Szwajcarskiego na rok 2022/2023

Szczegóły

opublikowano: 9.09.2021


Stypendia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla studentów i młodych naukowców 2021

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców określa szczegółowe kryteria i tryb przyznawania oraz sposób wypłacania stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki:

 1. studentom wykazującym się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami, lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi („stypendia dla studentów”),
 2. dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej („stypendia dla młodych naukowców”).

Za znaczące osiągnięcia naukowe studenta uważa się:

 1. autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej lub rozdziału w monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo z ministerialnego wykazu wydawnictw,
 2. autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej,
 3. znaczący udział w projekcie badawczym o wysokim poziomie innowacyjności
 4. autorstwo i wygłoszenie referatu naukowego dotyczącego badań naukowych o wysokim poziomie innowacyjności na ogólnopolskiej lub międzynarodowej konferencji naukowej o wysokim prestiżu
 5. uzyskanie nagrody indywidualnej lub znaczący udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową w konkursie o wysokim prestiżu i o zasięgu międzynarodowym, w którym uczestniczyli studenci uczelni co najmniej z pięciu państw, z wyłączeniem konkursów organizowanych w ramach międzynarodowych konferencji naukowych.

Za znaczące osiągnięcia artystyczne studenta uważa się:

 1. autorstwo lub wykonanie utworu muzycznego lub innej formy muzycznej zaprezentowanych na przeglądzie, festiwalu lub koncercie o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu,
 2. autorstwo lub znaczący wkład autorski utworów muzycznych nagranych na płycie wydanej przez firmę producencką o wysokim prestiżu,
 3. znaczący udział w powstaniu utworu audiowizualnego, w tym filmowego, zaprezentowanego na przeglądzie lub festiwalu o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu lub w obiegu kinowym lub telewizyjnym, w tym reżyseria, montaż, autorstwo scenografii lub zdjęć, odegranie pierwszo- lub drugoplanowej roli,
 4. znaczący udział w powstaniu spektaklu teatralnego, operowego, operetkowego, baletowego lub musicalowego, zaprezentowanego na przeglądzie lub festiwalu o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu lub w obiegu telewizyjnym, w tym reżyseria, autorstwo scenografii, odegranie pierwszo- lub drugoplanowej roli,
 5. autorstwo formy choreograficznej zaprezentowanej na przeglądzie lub festiwalu o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu lub w obiegu telewizyjnym,
 6. autorstwo dzieła plastycznego lub architektonicznego zaprezentowanego na wystawie lub w galerii o wysokim prestiżu albo w przestrzeni publicznej,
 7. indywidualna autorska wystawa plastyczna zorganizowana przez instytucję kultury o wysokim prestiżu,
 8. uzyskanie nagrody indywidualnej lub znaczący udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową w konkursie, na przeglądzie lub festiwalu muzycznym, teatralnym, filmowym, plastycznym lub architektonicznym o wysokim prestiżu i o zasięgu międzynarodowym.

Za znaczące osiągnięcia sportowe studenta uważa się zajęcie w:

 1. sportach olimpijskich, paraolimpijskich lub objętych programem igrzysk głuchych, w rywalizacji indywidualnej albo drużynowej co najmniej:
  a) szesnastego miejsca w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich lub igrzyskach głuchych,
  b) ósmego miejsca w mistrzostwach świata,
  c) szóstego miejsca w mistrzostwach Europy,
  d) trzeciego miejsca w młodzieżowych mistrzostwach świata lub Europy,
  e) pierwszego miejsca w mistrzostwach Polski rozgrywanych w kategorii seniora
  f) miejsca, o którym mowa w lit. b–e, w zawodach organizowanych dla osób niepełnosprawnych,
 2. rywalizacji indywidualnej albo drużynowej w sportach, w których działają polskie związki sportowe, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, co najmniej trzeciego miejsca w:
  a) uniwersjadzie,
  b) akademickich mistrzostwach świata,
  c) akademickich mistrzostwach Europy,
  d) Europejskich Igrzyskach Studentów.

Za znaczące osiągnięcia w działalności naukowej młodego naukowca uważa się:

 1. autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej lub rozdziału w monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo z ministerialnego wykazu wydawnictw,
 2. autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej,
 3. kierowanie projektem badawczym o wysokim poziomie innowacyjności finansowanym w ramach konkursu ogólnokrajowego albo międzynarodowego,
 4. zastosowanie praktyczne wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, w tym udzielony patent krajowy lub zagraniczny lub wdrożenie wyników działalności naukowej w innej formie,
 5. odbycie zagranicznego stażu lub wizyty studyjnej, a w przypadku osób, które ukończyły studia doktoranckie za granicą – odbycie stażu lub wizyty studyjnej w Polsce,
 6. otrzymane stypendium zagraniczne,
 7. stałą współpracę z prestiżową zagraniczną uczelnią lub zagraniczną instytucją naukową,
 8. działanie twórcze w sztuce, w wyniku którego powstało dzieło artystyczne materialne lub niematerialne, w tym jego artystyczne wykonanie, stanowiące wkład w rozwój kultury
 9. uzyskanie nagrody indywidualnej lub znaczący udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową w konkursie, na przeglądzie lub festiwalu muzycznym, teatralnym, filmowym, plastycznym lub architektonicznym o wysokim prestiżu i o zasięgu międzynarodowym, z wyłączeniem nagród uzyskanych w konkursach organizowanych w ramach międzynarodowych konferencji naukowych oraz nagród w postaci stypendiów krajowych lub zagranicznych.

Wniosek o przyznanie stypendium Rektor składa do ministerstwa – w przypadku stypendium dla studenta – w terminie od dnia 1 października do dnia 15 października, a młodego naukowca – w terminie od dnia 1 grudnia do dnia 31 grudnia.

Wniosek o przyznanie stypendium składa się w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem zaufanym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pomocą systemu teleinformatycznego wskazanego przez ministra w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra.

Maksymalna wysokość stypendiów nie może przekroczyć:

 • 17 000 zł – w przypadku stypendium dla studenta,
 • 5390 zł miesięcznie – w przypadku stypendium dla młodego naukowca.

Więcej informacji i wnioski znajdują się w Internetowym Systemie Aktów Prawnych.

 

Wypełnione wnioski o przyznanie stypendium dla studenta należy złożyć w Biurze Rektora do 20 września 2021 r. do godz. 12:00.

Termin złożenia przez Rektora wniosków o przyznanie stypendium dla studentów: do 15 października 2021 r.

 

Wypełnione wnioski o przyznanie stypendium dla wybitnego młodego naukowca należy złożyć do 25 października 2021 r.Biurze ds. Nauki, Kadr i Wydawnictwa.

Termin złożenia wniosków przez Rektora o przyznanie stypendium dla wybitnego młodego naukowca: do 31 grudnia 2021 r.

 

Do pobrania:

Informacja o stypendiach dla studentów na stronie MKDNiS:

gov.pl/web/kultura/stypendia-dla-studentow-2

 

opublikowano: 9.09.2021