en 中文

CZAS TRWANIA: 5 semestrów

OPŁATA ZA SEMESTR: 
4230 zł – dla słuchaczy z Polski
1500 EUR – dla obcokrajowców

ORGANIZATOR: Wydział Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu

DLA KOGO

Studia skierowane są do absolwentów uczelni polskich i zagranicznych z tytułem licencjata lub magistra (nie jest wymagane ukończenie studiów w specjalności dyrygentura) oraz absolwentów uczelni zagranicznych z tytułem bachelor lub master of art, bądź ich odpowiednikami (obywatelstwo polskie nie jest wymagane). Językiem wykładowym jest język polski lub angielski. Zajęcia indywidualne mogą odbywać się w innym języku, po uzgodnieniu z prowadzącym.

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest rozwój warsztatu dyrygenckiego zgodnie z poziomem i zainteresowaniami kandydata, a także pogłębienie wiedzy ogólnomuzycznej w zakresie realizacji projektów artystycznych a cappella i oratoryjno-kantatowych w formie koncertów, nagrań oraz live-streaming.

WARUNKI PRZYJĘCIA

Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem (za pośrednictwem platformy ZOOM lub MS Teams) po zapoznaniu się przez komisję z nadesłanymi materiałami aktywności dyrygenckiej kandydata (np. nagranie audio/wideo fragmentu koncertu, konkursu, egzaminu z dyrygowania, innych aktywności). Możliwe załączenie także dodatkowo afiszy, programów i dyplomów potwierdzających aktywność (jako jeden zeskanowany zwarty plik pdf).

KONTAKT

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału IV – Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu
e-mail: rekrutacja4@amuz.gda.pl