Zarządzenie nr 21/2014 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Pracy Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 20/2014 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych

Zarządzenie nr 19/2014 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2014 r.

Zarządzenie nr 18/2014 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 8 listopada 2014 roku w sprawie: ogłoszenia Regulaminu Zakładowego Funduszy Świadczeń Socjalnych Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 17/2014 Rektora Akademii Muzycznej w Gdańsku z dnia 7 listopada 2014 roku w sprawie podziału dotacji przyznanej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku na zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów

Zarządzenie nr 16/2014 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 9 października 2014 roku wydane w porozumieniu z Zarządem Samorządu Studenckiego Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Przyznawania Pomocy Materialnej Studentom Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 15/2014 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 9 października 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Podyplomowym Studium Muzyki Dawnej w roku akademickim 2014/2015

Zarządzenie nr 14/2014 Rektora Akademii Muzycznej w Gdańsku z dnia 25 września 2014 roku w sprawie powołania Komisji oceny dokumentacji niearchiwalnej, podlegającej brakowaniu

Zarządzenie nr 13/2014 Rektora Akademii Muzycznej w Gdańsku z dnia 8 września 2014 roku w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Akademii Muzycznej w Gdańsku

Zarządzenie nr 12/2014 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 8 września 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki godzinowej zajęć realizowanych w ramach stażu artystycznego

Zarządzenie nr 11/2014 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek godzin ponadwymiarowych realizowanych na studiach niestacjonarnych I i II stopnia oraz stacjonarnych III stopnia

Zarządzenie nr 10/2014 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki godziny ponadwymiarowej obowiązującej od dnia 1 października 2014 roku

Zarządzenie nr 9/2014 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 25 sierpnia 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2014/2015

Zarządzenie nr 8/2014 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 8 lipca 2014 roku w sprawie przeprowadzenia likwidacji druków ścisłego rozrachowania w komórkach organizacyjnych: dziekanaty wydziałów Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 7/2014 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie: ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27.06.2006 r.

Zarządzenie  nr 6/2014 Rektora  Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 maja 2014 roku wydane w porozumieniu z Zarządem Samorządu Studenckiego Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Przyznawania Pomocy Materialnej  Studentom Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 5/2014 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie ogłoszenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 4/2014 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 17 kwietnia 2014 roku w sprawie regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro

Zarządzenie nr 3/2014 z dnia 5 lutego 2014 roku Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku zmieniające zarządzenie nr 8/2012 z dnia 22.06.2012 r.  w sprawie upoważnień do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych, składania oświadczeń woli (podpisywania umów) oraz powoływania komisji przetargowych (negocjacyjnych) dla postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

Zarządzenie nr 2/2014 z dnia 5 lutego 2014 roku Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku zmieniające zarządzenie nr 7/2012 z dnia 22.06.2012 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych

Zarządzenie nr 1/2014 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 5 lutego 2014 roku w sprawie ogłoszenia nowego tekstu Karty audytu wewnętrznego oraz Książki procedur audytu wewnętrznego Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku