Zarządzenie nr 27/2023 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu nr 3/2023 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 6 lutego 2023 roku

Zarządzenie nr 26/2023 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie powołania członków Komisji Rekrutacyjnej Szkoły Doktorskiej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku na kadencję od dnia 1.06.2023 r. do dnia 31.05.2024 r.

Zarządzenie nr 25/2023 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie ustalenia nowego terminu składania prac dyplomowych w roku akademickim 2022/2023 w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 24/2023 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu "Zasad kwalifikacji i realizacji mobilności pracowników Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w ramach programu Erasmus+ – KA131"

Zarządzenie nr 23/2023 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 11 kwietnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w składzie Uczelnianego Zespołu ds. zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia oraz Wydziałowych Zespołów ds. zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 22/2023 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 11 kwietnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia nowego Statutu Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 21/2023 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 3 kwietnia 2023 r. w sprawie ustalenia dnia 7 kwietnia 2023 roku dodatkowym dniem wolnym od pracy dla pracowników Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku niebędących nauczycielami akademickimi 

Zarządzenie nr 20/2023 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy zdalnej w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 19/2023 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w treści Regulaminu pracy w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 18/2023 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w składzie Uczelnianego Zespołu ds. zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 17/2023 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w treści Regulaminu Domów Studenckich w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 16/2023 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia procedury prowadzenia elektronicznej dokumentacji przebiegu studiów pierwszego oraz drugiego stopnia w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 15/2023 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie wysokości opłat pobieranych za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz jego duplikatu w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 14/2023 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w treści Regulaminu przyznawania świadczeń dla studentów Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 13/2023 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 6 marca 2023 r. w sprawie upoważnienia pracowników Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku do poświadczania kopii dokumentów

Zarządzenie nr 12/2023 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 6 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 11/2023 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie powołania pełniącej obowiązki Przewodniczącego Rady Dyscypliny Artystycznej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 10/2023 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie ustalenia limitu przyjęć do Szkoły Doktorskiej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku na rok akademicki 2023/2024

Zarządzenie nr 9/2023 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru w trybie konkursowym oraz ustalenia harmonogramu postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku na rok akademicki 2023/2024

Zarządzenie nr 8/2023 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie zasad ustalania wysokości opłat za prowadzenie postępowań dotyczących nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 7/2023 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie powołania Sekretarza Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej oraz Sekretarzy Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 6/2023 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej oraz Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 5/2023 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia:
- dnia 27 grudnia 2023 roku dniem wolnym od pracy za święto 11 listopada 2023 roku przypadające w sobotę
oraz:
- dnia 2 stycznia 2024 roku dniem wolnym od pracy za święto 6 stycznia 2024 roku przypadające w sobotę

Zarządzenie nr 4/2023 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2023 r.

Zarządzenie nr 3/2023 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 6 lutego 2023 r. w sprawie wprowadzenia zasad służących zmniejszeniu zużycia całkowitego energii elektrycznej w budynkach Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w okresie od dnia 1 kwietnia 2023 roku do dnia 30 czerwca 2023 roku

Zarządzenie nr 2/2023 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 5 stycznia 2023 r. w sprawie wprowadzenia wzorów rachunków do wypłaty wynagrodzenia za pełnienie funkcji promotora, promotora pomocniczego oraz recenzenta w przewodzie doktorskim i w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora osobom niezatrudnionym w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 1/2023 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 5 stycznia 2023 r. w sprawie dofinansowania zakupu okularów korygujących wzrok stosowanych podczas pracy przy monitorach ekranowych