en 中文

Podczas tworzenia w 1947 r. w Sopocie PWSM, w strukturze organizacyjnej nie było Wydziału Wokalnego. Dopiero po roku istnienia szkoły, uzyskała ona strukturę 4-wydziałową z Wydziałem Wokalnym.

Klasy śpiewu objęły Barbara Iglikowska i Janina Cygańska. Co warto nadmienić, ta druga była jednocześnie w latach 1948-1950 dyrektorem administracyjnym uczelni. W pierwszym roku istnienia Wydziału Wokalnego studiowały na nim trzy osoby: dwie na pierwszym roku, jedna – na drugim roku.

Lata 50-te, zamykające fazę kształtowania się uczelni, były okresem, w którym Wydział Wokalny pozyskał spośród wszystkich wydziałów najznamienitszą kadrę pedagogiczną, w skład której wchodziły uznane nazwiska – Zofia Massalska, Maria Bojar-Przemieniecka, Kazimierz Czekotowski, Maurycy Janowski, Stefan Belina-Skupiewski. W roku 1950 pierwszym dziekanem wydziału została Janina Cygańska, która funkcję pełniła przez rok, łącząc ją ze stanowiskiem prorektora.

W roku akademickim 1951/1952 wydziałem kierował Kazimierz Czekotowski, zaś w latach 1952-1957 – Maurycy Janowski.

Jednolite kierownictwo umożliwiło wydziałowi stabilną pracę w najtrudniejszych dla Uczelni latach kryzysu kadrowego i organizacyjnego. W tym właśnie okresie studenci wydziału zaczęli odnosić pierwsze sukcesy. Największe laury zdobyli: Zofia Janukowicz-Pobłocka, Jerzy Szymański i Krystyna Ingersleben- Borowska.

Wśród pierwszych absolwentów Wydziału znaleźli się śpiewacy, którzy zdobyli liczące się miejsca na estradzie i scenie operowej. Byli to: Irena Jęsiakówna (dyplom z odznaczeniem w 1952 r., w klasie Maurycego Janowskiego) i Jan Kusiewicz, jeden z najwspanialszych polskich tenorów drugiej połowy XX wieku, długoletni czołowy solista Opery Bałtyckiej (dyplom z odznaczeniem w 1957 r. w klasie Stefana Beliny-Skupiewskiego). W 1957 r. stanowisko dziekana wydziału objęła Barbara Iglikowska, która funkcję tę sprawowała do roku 1963.

W 1963 r. Wydział Wokalny został przyłączony na 8 lat do Wydziału Instrumentalnego. Do roku 1971 dziekanem połączonych wydziałów był Władysław Walentynowicz .

Ponad dwadzieścia liczących się nagród w konkursach międzynarodowych w latach 1960-1971, zdobyli głównie studenci z klasy prof. Barbary Iglikowskiej: Tadeusz Prochowski, Antoni Dutkiewicz, Irmina Kostkiewicz, Marek Dąbrowski, Wanda Bargiełowska, Urszula Borzdyńska, Florian Skulski.

1 października 1971 r. Wydział Wokalny został oddzielony od Wydziału Instrumentalnego, ponownie zyskując – po 8-letniej przerwie – samodzielność. Stanowisko dziekana objął Zbigniew Bruna – dyrygent. Pełnił tę funkcję przez 10 lat. Lata 70-te, które były okresem ogromnego rozwoju uczelni, były także latami wzrostu wydziału. Świadectwem tego są zdobyte laury konkursowe studentek z klasy Barbary Iglikowskiej: Stefanii Toczyskiej i Bożeny Porzyńskiej. Kwalifikacje I stopnia uzyskali: Alicja Legieć-Matosiuk (1972), Florian Skulski (1973), Brygida Skiba (1979). Kwalifikacje II stopnia: Alicja Legieć-Matosiuk (1977), Florian Skulski (1981)

Od 1972 roku na Wydziale Wokalnym pracę rozpoczęły Krystyna Ingersleben-Borowska i Halina Mickiewiczówna.

Kadencja dziekana Zbigniewa Bruny wiąże się z rozpoczęciem działalności scenicznej Wydziału. Dzieła operowe i inne formy teatralne zaczęły regularnie pojawiać się w programie studiów, wykonywane z towarzyszeniem fortepianu lub orkiestry kameralnej.

W tym okresie laury konkursowe zdobywali studenci z klas:

 • Haliny Mickiewiczówny – Jerzy Mahler, Małgorzata Armanowska, Gizela Gałkowska, AndrzejPrusek, Aleksandra Kucharska, Zofia Kotlicka
 • Jerzego Szymańskiego – Andrzej Kosecki, Jerzy Mechliński, Piotr Kusiewicz, Piotr Kubowicz
 • Alicji Legieć-Matosiuk – Renata Hawrylak,
 • Floriana Skulskiego – Marek Małek, Antoni Tempski,
 • Krystyny Ingersleben-Borowskiej – Małgorzata Miecznikowska,
 • Barbary Iglikowskiej – Elżbieta Hornung.

W latach 1981-1984 dziekanem Wydziału Wokalnego była Alicja Legieć-Matosiuk. Istotną zmianą w działalności wydziału było zaangażowanie wybitnych aktorów Teatru Wybrzeże – Joanny Bogackiej i Grzegorza Chrapkiewicza.

W roku 1984 stanowisko Dziekana objęła Zofia Janukowicz-Pobłocka. Zdając sobie sprawę, że struktura organizacyjna nie nadąża za potrzebami, przekształciła Wydział Wokalny w Wydział Wokalno-Aktorski (od 27 grudnia 1984). Od 1 maja 1985 r. wznowiła działalność zawieszona wcześniej Katedra Wokalistyki z Zofią Janukowicz-Pobłocką jako kierownikiem. Od roku 1987 utworzono na Wydziale stanowisko prodziekana. Została nim Wiesława Anczykowska-Wysocka, która funkcję tę pełniła do 1990 r. W nowoutworzonej Katedrze opracowano cały szereg założeń dotyczących planu studiów, co wiązało się ze zmianą struktury Wydziału, podniesienia poziomu kształcenia studentów oraz rozwoju młodej kadry pedagogów. Efektem tych zabiegów były wykłady zmienne prowadzone przez znanych specjalistów.

W 1991 roku staraniem Katedry zorganizowano I Wydziałowy Konkurs Mozartowski, 2 lata później – II Wydziałowy Konkurs poświęcony polskiej muzyce wokalnej. W 1995 r. odbył się konkurs wydziałowy na stypendium ufundowane przez japoński koncern -Yamaha-, zaś największym tego rodzaju przedsięwzięciem był Ogólnopolski Konkurs Wokalny zorganizowany w 150-lecie urodzin Edwarda Griega (1993).

Kwalifikacyjne I stopnia uzyskali w 1988 roku: Bożena Porzyńska, Piotr Kusiewicz, Andrzej Kijewski. Kwalifikacje II stopnia: Brygida Skiba (1990), Piotr Kusiewicz (1993)

W 1990 r. nominacje profesorskie odebrały Barbara Iglikowska i Zofia Janukowicz-Pobłocka.

W latach 1990-1995 prodziekanem Wydziału Wokalno-Aktorskiego był Jerzy Michalak – doświadczony dyrygent operowy, pianista-akompaniator, człowiek teatru. Prowadząc w uczelni przedmiot o nazwie -Zespoły operowe-, kierował studenckim warsztatem operowym (w skrócie -STUWA-). Po jego przejściu na emeryturę stanowisko prodziekana objęła Krystyna Pyszkowska.

Od roku 1990, przez dwie kadencje funkcję Dziekana Wydziału pełnił Piotr Kusiewicz. W tym okresie zaangażowano kilku nowych pedagogów śpiewu. Z inicjatywy nowego Dziekana wprowadzono zajęcia -Praca z basso continuo- – praktykę nieodzowną dla wykonywania muzyki dawnej.

W roku 1996 na stanowisko Dziekana wydziału wybrano Krystynę Pyszkowską, prodziekanem został Ryszard Minkiewicz, zaś kierownictwo Katedry Wokalistyki objął Piotr Kusiewicz.

Dwie kadencje 1996/2002 działalności Dziekan Krystyny Pyszkowskiej, to dalszy rozwój Wydziału. Jednym z ważniejszych osiągnięć było przyznanie Wydziałowi uprawnień do przeprowadzania przewodów kwalifikacyjnych I stopnia (1998).

W latach 1999-2002 Rada Wydziału Wokalno-Aktorskiego przeprowadziła przewody kwalifikacyjne I stopnia w dyscyplinie artystycznej – wokalistyka.

Kwalifikacje uzyskali: Leszek Skrla – AM Bydgoszcz (1999), Ziemowit Wojtczak – AM Łódź (1999), Elżbieta Stengert – Akademia Bydgoska (2000), Katarzyna Chacińska – WSP Słupsk (2000), Anna Jeremus (2001), Krzysztof Szmyt (2001), Ewa Marciniec (2002).

Przewody kwalifikacyjne i nominacje profesorskie pracowników Wydziału Wokalno-Aktorskiego AM w Gdańsku:

 • Kwalifikacje I stopnia uzyskał Przemysław Stanisławski (2001).
 • Kwalifikacje II stopnia uzyskali: Grzegorz Chrapkiewicz – aktor (2000), Ryszard Minkiewicz (2000).
 • Tytuły naukowe profesora sztuki muzycznej uzyskali: Brygida Skiba (1998), Krystyna Gorzelniak- Pyszkowska (kameralistyka, 2001), Piotr Kusiewicz (2001).

Laury konkursowe zdobywali w tym czasie: Paweł Skałuba, Tomasz Krzysica, Grzegorz Kołodziej, Tatiana Szczepankiewicz, Mariusz Rokita.

Z inicjatywy Katedry Wokalistyki w 1999 roku nawiązano stałą współpracę z Nadbałtyckim Centrum Kultury, co zaowocowało cyklem koncertów studentów Wydziału Wokalno-Aktorskiego. Od roku 2000 rozpoczęła działalność biblioteka wydziałowa.

Funkcję Dziekana w roku 2002 objęła profesor Brygida Skiba. Prodziekanem został st. wykł. Andrzej Nanowski. Nastąpił dynamiczny rozwój kadry naukowej. Stopnie doktorskie uzyskały: Aleksandra Kucharska-Szefler (2003), Alicja Rumianowska (2003). Stopień doktora habilitowanego uzyskała Wiesława Maliszewska (2003). Tytuły naukowe profesora otrzymali: Grzegorz Chrapkiewicz (2005), Ryszard Minkiewicz (2005). Ostatnie dwa przewody z tytułu wcześniej uzyskanych uprawnień zostały przeprowadzone w roku 2003: Radosław Żukowski, Monika Kolasa-Hladikova.

Z ogromnym uznaniem władz Uczelni, pedagogów oraz krytyków spotkały się wystawione w pełnej formie scenicznej z udziałem orkiestry, dzieła operowe G.F. Haendla: -Juliusz Cezar-, -Serse-, W.A. Mozarta: -Bastien i Bastienne- i -Apollo et Hyacinthus-. W przygotowaniu, z okazji rocznicy 250-lecia urodzin W.A. Mozarta następujące dzieła tegoż kompozytora: -Requiem-, -Nieszpory-, -Cosi fan tutte- oraz światowe prawykonanie jednoaktówki T. Kasserna -Opowieść o szalonej żonie-, a także – jednocząca wszystkie Wydziały – operetka C. Zellera -Ptasznik z Tyrolu-.

Dziekani Wydziału Wokalno-Aktorskiego

 • 1971-1981 prof. Zbigniew Bruna
 • 1981-1984 prof. Alicja Legieć-Matosiuk
 • 1984-1990 prof. Zofia Janukowicz-Pobłocka, dr Wiesława Anczykowska-Wysocka – prodziekan
 • 1990-1996 prof. Piotr Kusiewicz, st. wykł. Jerzy Michalak – prodziekan, od 1995 ad. kw. II st. Krystyna Gorzelniak-Pyszkowska – prodziekan
 • 1996-2002 prof. Krystyna Gorzelniak-Pyszkowska, ad. kw. II st. Ryszard Minkiewicz – prodziekan od 2002 prof. Brygida Skiba, st. wykł. Andrzej Nanowski – prodziekan

Katedra Wokalistyki

Katedra została powołana 8 listopada 1978 r. Jej kierownikiem została prof. Helena Łazarska, wybitny pedagog, która – niestety – w gdańskiej uczelni pracowała stosunkowo krótko, zaś Katedra pod jej kierownictwem funkcjonowała niecały rok, do 30 września 1979 r. Działalność Katedry zawieszono na okres sześciu lat. Prof. Zofia Janukowicz-Pobłocka, która w 1984 roku objęła stanowisko dziekana, zdając sobie sprawę, że struktura organizacyjna nie nadąża za potrzebami przekształcenia Wydziału Wokalnego w Wydział Wokalno-Aktorski, od 1 maja 1984 r. wznowiła działalność Katedry Wokalistyki. Przez okres 12 lat, prof. Zofia Janukowicz-Pobłocka owocnie sprawowała kierownictwo Katedry, podnosząc poziom kształcenia studentów oraz kładąc ogromny nacisk na podnoszenie kwalifikacji młodej kadry. Wprowadzony został obligatoryjny egzamin techniczny z przedmiotu głównego i opracowano założenia programowe tegoż egzaminu.

Dla realizacji głównych celów dydaktycznych zapraszani byli, w ramach wykładów zmiennych, wybitni wykładowcy. Od roku 1996 katedrę prowadzi prof. Piotr Kusiewicz. Zadania stojące przed katedrą, to przede wszystkim – doskonalenie procesu nauczania śpiewu solowego na wydziale, stałe podnoszenie kwalifikacji kadry dydaktycznej oraz jej rozbudowa. Do grona wybitnych wychowanków katedry należy zaliczyć m.in.: prof. Ryszarda Minkiewicza, prof. AM Bożenę Harasimowicz, prof. AM Wiesławę Maliszewską, dr hab. Leszka Skrla, dr Aleksandrę Kucharską-Szefler, dr Alicję Rumianowską, ad. Ewę Marciniec, ad. Dariusza Paradowskiego.

Prócz dydaktyki, członkowie Katedry kontynuują także działalność koncertową zarówno w kraju, jak i za granicą. Biorą czynny udział w pracach jury konkursów i przesłuchań krajowych i zagranicznych, są konsultantami w szkołach muzycznych I i II st., uczestnicząc w zadaniach metodycznych szkolnictwa muzycznego okręgu pomorskiego, a także na forum ogólnopolskim.

Katedra organizuje i współorganizuje prace naukowo-badawcze w postaci seminariów, wykładów, kursów i recitali wybitnych śpiewaków. Kursy prowadzili m.in.: Fedora Barbieri, Rolando Panerai, Renata Scotto, Katia Ricciarelli, Salvatore Fisichella, Paul Esswood, prof. Helena Łazarska, prof. Ryszard Karczykowski, prof. Jadwiga Rappé – gwiazdy światowej wokalistyki.