fot. Piotr Rodak


Teoretyk muzyki, absolwentka Wydziału Kompozycji i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku (1994), studiowała także pedagogikę instrumentalną (fortepian) na Wydziale Instrumentalnym (1991–1993). Za pracę Kwartety smyczkowe Tadeusza Bairda zdobyła I miejsce w X Konkursie Prac Magisterskich Akademii Muzycznych w Polsce w kategorii teorii muzyki i reżyserii dźwięku. Jako stypendystka rządu francuskiego odbyła staż doktorancki na l’Université Paris-Sorbonne, l’Unité de Formation et de Recherche de Musique et Musicologie, w grupie badawczej Poétique musicale contemporaine (1998). Otrzymała grant w konkursie Komitetu Badań Naukowych na realizację w latach 1998–2000 projektu badawczego Poetyka muzyczna Giacinto Scelsiego (1 HO1C 050 19), w ramach którego wykonała kwerendę i prowadziła badania w archiwum Fondazione Isabella Scelsi w Rzymie. Stopień doktora nauk humanistycznych uzyskała w 2004 r., doktora habilitowanego sztuki — w 2014 r. na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Od 1994 asystent, a od 2004 adiunkt, od 2014 profesor nadzwyczajny w Instytucie Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, gdzie prowadzi zajęcia m.in. z analizy dzieła muzycznego, technik kompozytorskich XX i XXI wew. oraz współczesnych metod analizy. W latach 20102012 prodziekan, od 2012 dziekan Wydziału Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki.

Laureatka Konkursu Związku Kompozytorów Polskich na prace naukowe z dziedziny muzykologii o Nagrodę im. Ks. Prof. Hieronima Feichta (za rozprawę: Poetyka muzyki orkiestrowej Giacinto Scelsiego. Dzieło a duchowość kompozytora — między Wschodem a Zachodem). Członek Sekcji Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich oraz Polskiego Towarzystwa Analizy Muzycznej. Inicjatorka powołania w 2010 r. i redaktor naczelna czasopisma naukowego „Aspekty Muzyki” (aspektymuzyki.amuz.gda.pl).

Zainteresowania badawcze i tematyka publikacji: muzyka Giacinto Scelsiego, egzotyzm i orientalizm muzyczny, analiza dzieła muzycznego, techniki kompozytorskie XX i XXI wieku.

 

SPIS PUBLIKACJI / PUBLICATIONS

Dr hab. Renata Skupin

I. Książka / Book:

Poetyka muzyki orkiestrowej Giacinto Scelsiego. Dzieło a duchowość kompozytora — między Wschodem a Zachodem, Musica Iagellonica, Kraków 2008.


II. Rozdziały w książkach, artykuły w czasopismach / Book chapters, articles:

1. Joga dźwięku i konstruktywizm w muzyce Giacinto Scelsiego — między Wschodem a Zachodem, w: Filozofia muzyki. Studia, red. Guczalski, Musica Iagellonica, Kraków 2003, s. 188197.

2. Trzy aspekty Dźwięku w Konx Om Pax Giacinto Scelsiego. Od archetypu do awangardy, w: Dzieło muzyczne i jego archetyp, red. A. Nowak, Wyd. Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2006, s. 205–2017.

3. Orientalna koncepcja dźwięku a praktyka kompozytorska Giacinto Scelsiego. Inspiracja i zakorzenienie, w: Muzyka i jej konteksty, red. T. Brodniewicz, H. Kostrzewska, J. Tatarska, Wyd. Akademii Muzycznej w Poznaniu, Poznań 2006, s. 169–178.

4. W poszukiwaniu sacrum. O poetyce muzycznej i duchowości Giacinto Scelsiego, w: „Musica Sacra Nova” 2007, nr 1, s. 226–239.

5. Cage, Stockhausen, Scelsi — trzy głosy w dialogu międzykulturowym, w: Pokój jako przedmiot międzykulturowej edukacji artystycznej, J. Chaciński, Wyd. Akademii Pomorskiej, Słupsk 2007, s. 221–227.

6. Iter ad Orientem w twórczości fortepianowej Giacinto Scelsiego, w: Muzyka fortepianowa XIV (Prace Specjalne 74), Wyd. Akademii Muzycznej w Gdańsku, Gdańsk 2007, s. 262–280.

7. ‘Un royaume différent’ (‘A Different Realm’) about Hurqualia in the Context of the Musical Style of Giacinto Scelsi, w: „Musicology Today” 2007, vol. 4 (Anthropology History Analysis), s. 104–113.

8. Topos drogi w twórczości orkiestrowej Giacinto Scelsiego, „Polski Rocznik Muzykologiczny” 2007–2008, 6, s. 167–193.

9. W poszukiwaniu transcendencji sacrum a orientalne inspiracje w twórczości Marcina Błażewicza, w: Muzyka religijna — między epokami i kulturami, t. 1, red. K. Turek, B. Mika, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2008, s. 138–148.

10. Teozoficzne inspiracje w muzyce europejskiej XX wieku, w: Muzyka religijna między epokami i kulturami, t. 2, red. K. Turek i B. Mika, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2009, s. 217–227.

11. Orient w twórczości Ludomira M. Rogowskiego — obcy czy swojski?, w: Dzieło i muzyczne i jego konteksty, red. A. Nowak, Wyd. Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2009, s. 77–90.

12. Egzotyzm i postacie egzotyki w muzyce próba rewizji problemu, „Polski Rocznik Muzykologiczny” 2010, t. 8, s. 113–124.

13. Koncepcja „polskiej wschodniości” w teorii i w praktyce kompozytorskiej Ludomira M. Rogowskiego, w: De musica commentarii, vol. 2, red. T. Brodniewicz i H. Kostrzewska, Wyd. Akademii Muzycznej w Poznaniu, Poznań 2010, s. 93–108.

14. Alpha… Konstantego Regameya — orientalizm a uniwersalizm, w: Händel, Haydn i idea uniwersalizmu muzyki, red. R.D. Golianek, P. Urbański, Wyd. Akademii Muzycznej w Poznaniu, Poznań 2010, s. 309–324.

15. Izotopia semantyczna i jej zastosowanie w badaniach nad orientalizmem muzycznym — możliwości i ograniczenia, „Aspekty Muzyki” 2011, t. 1, s. 181–202.

16. O nirwanie po polsku i innych toposach Orientu indyjskiego w muzyce polskiej pierwszej połowy XX wieku — próba rekonesansu, w: Muzyka religijna — między epokami i kulturami, 3, red. K. Turek, B. Mika, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2012, s. 48–61.

17. L’identité retrouvée. Aspects orientaux et occidentaux de la poétique musicale de Giacinto Scelsi, w: Musik und kulturelle Identität. Bericht über den Internationalen Kongress der Gesellschaft für Musikforschung in Weimar 2004, red. Altenburg, R. Bayreuther, Bärenreiter Verlag, Kassel 2012, s. 505–511.

18. W poszukiwaniu metod analizy orientalizmu w muzyce polskiej I połowy XX wieku, w: Analiza dzieła muzycznego. Historia. Teoria. Praxis, tom II, red. A. Granat-Janki i zespół, Wyd. Akademii Muzycznej we Wrocławiu, Wrocław 2012, s. 121–134.

19. Reprezentacje Orientu w Le Tour du Monde en Miniature Aleksandra Tansmana, w: Dzieło muzyczne jako znak, red. A. Nowak, Wyd. Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2012, s. 127–139.

20. Giacinto Scelsi homo viator and his musical itinerary, „Interdisciplinary Studies In Musicology” 2012, vol. 12, s. 127–148.

21. Muzyka ciszy i cisza w muzyce kultur Orientu — zarys problematyki, w: Wokół ciszy. W stulecie urodzin Johna Cage’a, red. M. Grajter, Wyd. Akademii Muzycznej w Łodzi, Łódź 2013, s. 131–141.

22. Tadeusza Z. Kasserna ujęcie Orientu w operze The Anointed według dramatu Koniec Mesjasza Jerzego Żuławskiego, „Aspekty Muzyki” 2013, t. 3, s. 83–109.

23. Orientalism in Tadeusz Z. Kassern’s Concerto for Voice and Orchestra, Op. 8, w: Musical Analysis. Historia Theoria Praxis, red. A. Granat-Janki et al., vol. 3, Wyd. Akademii Muzycznej we Wrocławiu, Wrocław 2014, s. 187–195.

24. Emigracja wewnętrzna Giacinto Scelsiego studium przypadku, „Aspekty Muzyki” 2014, t. 4, s. 53–64.

25. Topos Orientu w pedagogicznych utworach fortepianowych kompozytorów polskich XX wieku, w: Muzyka fortepianowa. Studia i szkice, red. A. Kozłowska-Lewna, R. Skupin, Wyd. Akademii Muzycznej w Gdańsku, Gdańsk 2015, s. 135–150.

26. Problem orientalizmu w muzyce polskiej okresu międzywojennego a narzędzia krytyki postkolonialnej, w: Sto lat muzykologii polskiej. Historia Teraźniejszość Perspektywy, red. D. Łopatowska-Romsvik, A. Patalas, Musica Iagellonica, Kraków 2016, s. 294–302.

27. Representations of the Orient in Western Music: Methods of Music Analysis in Theory and Practice, w: The Orient in Music – Music of the Orient, by Małgorzata Grajter, Cambridge Scholars Publishing, New Castle upon Tyne 2017, s. 1–12.

III. Redakcje naukowe, edycje / Editions:

1. „Aspekty Muzyki” 2011, t. 1.
2. „Aspekty Muzyki” 2012, t. 2.
3. „Aspekty Muzyki” 2013, t. 3.
4. Muzyka fortepianowa. Studia i szkice, [współredakcja: Alicja Kozłowska-Lewna], Gdańsk 2014.
5. „Aspekty Muzyki” 2014, t. 4.
6. „Aspekty Muzyki” 2015, t. 5.
7. Maja Pałys, Wielokulturowe aspekty muzyczne i pozamuzyczne Somnium Mieczysława Eligiusza Litwińskiego, [e-book], Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2016.
8. „Aspekty Muzyki” 2016, t. 6.


IV. Prace popularyzatorskie, eseje / Essays

1. Hommage à Pierre Schaeffer. W czterdziestą rocznicę powstania GRM, „Ruch Muzyczny” 1998 nr 25, s. 23–24.
2. Muzyka, multimedia i pedagogika, „Ruch Muzyczny” 1999 nr 3, s. 15–16.
3. Gérard Grisey i „musique spectrale”, „Ruch Muzyczny” 1999 nr 23, s. 13–14.
4. Giacinto Scelsi i jego muzyka – mity i rzeczywistość, „Ruch Muzyczny” 2008 nr 10, s. 6–10.
5. Contemporary Music from Gdańsk: Andrzej Dziadek, Pomerania, Tadeusz Dixa, Ballada na skrzypce i orkiestrę kameralną, Sławomir Zamuszko, Sinfonietta, Krzysztof Olczak, Koncert na flet i orkiestrę, [książeczka do płyty CD], DUX 1429 (2017), s. 4–9.