PL

Studiowała muzykologię na Uniwersytecie w Poznaniu. Prace doktorską i habilitacyjną obroniła w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Pracuje w Akademii Muzycznej w Gdańsku, od 2013 roku na stanowisku profesora nadzwyczajnego, wykładając głównie historię muzyki oraz kultury muzyczne świata. Na swoje dotychczasowe prace naukowe otrzymała granty Komitetu Badań Naukowych, Uniwersytetu w Cambridge, Biblioteki Polskiej w Paryżu oraz środki w ramach kontraktu z wydawnictwem Routledge w Londynie. Za działalność naukowo-dydaktyczną została wyróżniona odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” oraz nagrodami rektorskimi. Opublikowała książki: Tadeusz Zygfryd Kassern. Indywidualne odmiany stylów muzycznych XX wieku (Rhytmos 2011) i Muzyka Pawła Szymańskiego w świetle poetyki intertekstualnej postmodernizmu (Musica Iagellonica 2018) oraz około 100 artykułów naukowych, m.in. w pracach zbiorowych wydanych przez prestiżowe wydawnictwa Routledge i Brepols, encyklopedii Die Musik in Geschichte und Gegenwart i czasopismach „Tempo. A Quarterly Review of Modern Music” (UK), „Studies in Musical Theatre” (UK), „Res Facta Nova”, „Musicology Today”, „Avant. Trends in Interdisciplinary Studies”, „Muzyka”. Współredagowała książkę Intertextuality in Music: Dialogic Composition opublikowaną przez Routledge (2021), tom 7. rocznika „Aspekty Muzyki” (2017), a obecnie współredaguje pracę zbiorową Stanisław Moniuszko in Polish and World Culture. W latach 2010-14 była członkiem Rady Redakcyjnej „Krytyki Muzycznej”, natomiast ostatnio działa w radach redakcyjnych dwóch ukraińskich, anglojęzycznych czasopism: „The Culturology Ideas” i „Musicological Thought of Dnipropetrovsk Region”. Wygłosiła około 20 autorskich wykładów w różnych instytucjach naukowych w Polsce i na Universität für Musik und Darstellende Kunst w Wiedniu, wzięła też czynny udział w wielu konferencjach muzykologicznych, m.in. w Nowym Jorku, Lizbonie, Londynie, Oxfordzie, Canterbury, Huddersfield, Lipsku, Greifswaldzie, Frankfurcie (O), Lucce, Belgradzie, Zagrzebiu, Wilnie, Petersburgu i Kijowie. W Akademii Muzycznej w Gdańsku odbyły się trzy zorganizowane przez nią konferencje muzykologiczne: ogólnopolska Muzyka postmodernistyczna z perspektywy intertekstualności (2016), międzynarodowa Explicitly Intertextul Music since 1890 (2019) i międzynarodowa poświęcona patronowi uczelni (2019). Należy do Sekcji Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich i Society for Interdisciplinary Musicology (Graz) oraz prowadzi badania w ramach Interdyscyplinarnej Pracowni Neurobiologii Muzyki zamocowanej na Uniwersytecie Gdańskim. Jej aktualne zainteresowania naukowe oscylują wokół kognitywnych ujęć muzyki, znaczeń muzycznych, intertekstualności w muzyce, muzyki filmowej, multimediów i różnych problemów muzyki współczesnej, głównie polskiej.


EN
Trained as musicologist at the University of Poznań, she received her PhD degree and habilitation from the Institute of Art of the Polish Academy of Sciences in Warsaw. Currently works at the Stanisław Moniuszko Academy of Music in Gdańsk (from 2013 as Professor); lectures mainly on the history of music and world music cultures. She won scientific scholarships from the State Committee of Scientific Research in Poland, the University of Cambridge, the Polish Library in Paris and received also funds under the contract with the Routledge publishing house in London. For scientific and didactic activity, she was awarded the honorary medal "Distinguihed for Polish Culture" and rector's awards. Her research achievements include books in Polish: Tadeusz Zygfryd Kassern and his Idioms of the Twentieth-century Musical Styles (Rhytmos 2011) and Paweł Szymański’s Music in Light of Intertextual Poetics of Postmodernism (Musica Iagellonica 2018) and about 100 articles published among others in the multi-author books released by prestigious Routledge and Brepols publishing houses, the encyclopedia Die Musik in Geschichte und Gegenwart and journals: „Tempo. A Quarterly Review of Modern Music” (UK), “Studies in Musical Theatre” (UK), “Res Facta Nova”, “Musicology Today”, “Avant. Trends in Interdisciplinary Studies”, “Muzyka”. She co-edited the book Intertextuality in Music: Dialogic Composition published by Routledge (2021), volume no. 7 of the "Aspects of Music" yearbook (2017) and nowadays is co-editing the book Stanisław Moniuszko in Polish and World Culture. In years 2010-2014 she was a member of the Editorial Board of “Krytyka Muzyczna” and currently is a member of such boards of two Ukrainian, issued in English, journals: “The Culturology Ideas” and “Musicological Thought of Dnipropetrovsk Region”. She gave about 20 author-lectures in various scientific institutions in Poland and at the Universität für Musik und Darstellende Kunst in Vienna and took part in many musicological conferences, including the ones held in New York, Lisbon, London, Oxford, Canterbury, Huddersfield, Leipzig, Greifswald, Frankfurt (O), Lucca, Belgrade, Zagreb, Vilnius, St. Petersburg and Kiev. Three musicological conferences were organized at the Academy of Music in Gdańsk by her: the nationwide Postmodern Music from the Perspective of Intertextuality (2016), the international Explicitly Intertextul Music since 1890 (2019) and the international on the patron of the Academy of Music (2019). She belongs to the Musicology Section of the Polish Composer’s Union, Society for Interdisciplinary Musicology (Graz) and conducts research within Neurobiology of Music Study Group at the Gdańsk University. Her current research interests oscillate around music cognition, musical meaning, intertextuality in music, film music, multimedia and different problems of contemporary music, especially Polish.

 

aktualizacja: 30.11.2021