Uchwała nr 36/2013 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 25 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Regulaminu okresowej oceny pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Uchwała nr 35/2013 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 25 listopada 2013 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Ochrony Prawnej Dóbr Intelektualnych i Korzystania z Własności Intelektualnej w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 34/2013 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 25 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania nagród dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Uchwała nr 33/2013 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 25 listopada 2013 roku zmieniająca uchwałę nr 1/2008 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie zasad rozliczania godzin dydaktycznych

Uchwała nr 32/2013 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 września 2013 roku w sprawie zmiany treści Statutu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 31/2013 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 września 2013 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Ochrony Prawnej Dóbr Intelektualnych i Korzystania z Własności Intelektualnej w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 30/2013 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 września 2013 roku w sprawie zatwierdzenia procedury finansowanie Biblioteki Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 29/2013 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 września 2013 roku w sprawie rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych dla pracowników dydaktycznych zatrudnionych na stanowiskach lektorów, instruktorów lub równorzędnych

Uchwała nr 28/2013 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 września 2013 roku zmieniająca uchwałę nr 29/2012 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 września 2012 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 27/2013 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia procedury podziału i wydatkowania środków na działalność statutową Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 26/2013 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 czerwca 2013 roku w sprawie wymiaru godzin ponadwymiarowych na studiach stacjonarnych dla nauczycieli akademickich, pracowników dydaktycznych, naukowo-dydaktycznych oraz pracowników dydaktycznych zatrudnionych na stanowiskach lektorów, instruktorów lub równorzędnych

Uchwała nr 25/2013 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany organizacji roku akademickiego 2012/2013 w Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 24/2013 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 czerwca 2013 roku w sprawie: pokrycia straty z lat ubiegłych Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 23/2013 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 czerwca 2013 roku w przedmiocie podziału wyniku finasowego netto za rok 2012 Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 22/2013 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2012 w Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 21/2013 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 czerwca 2013 roku w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego na rok 2013 Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 20/2013 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 maja 2013 roku w sprawie wyboru kandydatów na członków do Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Uchwała nr 19/2013 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 maja 2013 roku w sprawie przeprowadzenia okresowej oceny pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Uchwała nr 18/2013 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 maja 2013 roku w sprawie zatwierdzenia Informatora Studiów na rok akademicki 2014/2015 ustalający warunki i tryb rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 17/2013 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 maja 2013 roku w sprawie określenia limitów przyjęć na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia oraz pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 16/2013 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 maja 2013 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania Podyplomowego Studium Muzyki Dawnej na Wydziale II od roku akademickiego 2014/15

Uchwała nr 15/2013 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 maja 2013 roku w przedmiocie wyrażenia opinii dotyczącej uruchomienia studiów drugiego stopnia na kierunku dyrygentura na Wydziale IV Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki od roku akademickiego 2014/15

Uchwała nr 14/2013 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 maja 2013 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej uruchomienia studiów trzeciego stopnia, doktoranckich w Wydziale IV od roku akademickiego 2014/15

Uchwała nr 13/2013 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 maja 2013 roku w przedmiocie wyrażenia opinii dotyczącej uruchomienia studiów trzeciego stopnia stacjonarnych (doktoranckich) na Wydziale II od roku akademickiego 2014/15

Uchwała nr 12/2013 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 maja 2013 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu dla uczestników studiów podyplomowych w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 11/2013 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 maja 2013 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany nazwy Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki

Uchwała nr 10/2013 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 8 kwietnia 2013 roku w sprawie uchylenia uchwały Senatu z dnia 17 października 2006 roku

Uchwała nr 9A/2013 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 18 marca 2013 roku w sprawie organizacji roku akademickiego

Uchwała nr 9/2013 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 18 marca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia zmian regulaminu okresowej oceny wyników pracy nauczycieli akademickich

Uchwała nr 8/2013 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 18 marca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziałach II i IV

Uchwała nr 7/2013 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 11 lutego 2013 roku w sprawie uchylenia uchwały Senatu z dnia 6.04.2010 r. w sprawie ustalania zasad, trybu przeprowadzenia i wzoru studenckiej ankiety oceny nauczycieli akademickich Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku dotyczącej wypełniania przez nich obowiązków dydaktycznych

Uchwała nr 6/2013 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 11 lutego 2013 roku w sprawie zatwierdzenia wzoru uczelnianego świadectwa ukończenia studiów podyplomowych

Uchwała nr 5/2013 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 11 lutego 2013 roku w sprawie zatwierdzenia planu działalności uczelni na 2013 r.

Uchwała nr 4/2013 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 11 lutego 2013 roku w sprawie zatwierdzenia procedury tworzenia planu wydawniczego Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 3/2013 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 11 lutego 2013 roku w sprawie zatwierdzenia wzoru dyplomu doktorskiego i habilitacyjnego

Uchwała nr 2/2013 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 11 lutego 2013 roku w sprawie zatwierdzenia Regulamiu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej oraz stypendium doktoranckiego dla uczestników studiów doktoranckich Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 1/2013 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 11 lutego 2013 roku w sprawie zmiany składu Komisji Wyborczej Akademii Muzycznej