Absolwentka specjalności rytmika Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Wychowania Muzycznego i Rytmiki (obecna nazwa Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu), gdzie jest zatrudniona i wykłada przedmioty kierunkowe. Pracuje także jako nauczyciel rytmiki na Wydziale Rytmiki w Szkole Muzycznej II st. im. Z. Noskowskiego w Gdyni. Przez wiele lat była także nauczycielem w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II st. im. F. Nowowiejskiego w Gdańsku. W ramach dokształcania ukończyła Studium Logorytmiki w Akademii Muzycznej w Gdańsku oraz Studium Form Taneczno-Gimnastycznych w Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu.

Pracując na uczelni na stanowisku naukowo-dydaktycznym, w roku 2005 uzyskała stopień doktora, a w roku 2014 stopień doktora habilitowanego w dziedzinie sztuk muzycznych, w dyscyplinie artystycznej rytmika i taniec, w specjalności rytmika. W roku 2001 został jej nadany stopień nauczyciela mianowanego, a w 2006 dyplomowanego. W roku 2014 otrzymała odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, przyznawaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Jako aktywny pedagog uczestniczyła w różnych formach doskonalenia zawodowego, biorąc udział w licznych regionalnych i ogólnopolskich (Elbląg, Gdańsk, Gdynia, Katowice, Koszalin, Łódź, Olsztyn, Poznań, Piła, Słupsk, Toruń, Warszawa) oraz międzynarodowych (Barcelona, Bruksela, Coventry, Flensburg, Genewa, Paryż, Wiedeń) warsztatach, sesjach naukowych i kongresach, wielokrotnie prezentując swoje doświadczenia dydaktyczne i artystyczne w formie prowadzenia warsztatów oraz wygłaszając referaty.

Jest organizatorem lub współorganizatorem licznych Koncertów Interpretacji Ruchowych Muzyki oraz Koncertów Improwizacji Fortepianowej w wykonaniu studentów Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku oraz uczennic rytmiki SM II st. im. Z Noskowskiego w Gdyni. Na koncertach są prezentowane jej prace autorskie oraz  przygotowywane pod jej opieką artystyczną i pedagogiczną.