Absolwentka Wydziału Kompozycji i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, gdzie w 2005 roku uzyskała tytuł magistra sztuki w specjalności teoria muzyki.

W roku 2013 ukończyła Środowiskowe Studia Doktoranckie w dziedzinie sztuki muzyczne, dyscyplinie artystycznej kompozycja i teoria muzyki (specjalność: Teoria muzyki), na Wydziale Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej w Krakowie. Stopień doktora sztuk muzycznych uzyskała w 2013 roku na podstawie dysertacji pt. „Idiom kompozytorski Andrzeja Dobrowolskiego w kontekście przemian stylistycznych w muzyce polskiej II połowy XX wieku” w Akademii Muzycznej w Krakowie. Badania te finansowane były przez Narodowe Centrum Nauki w ramach promotorskiego projektu badawczego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego realizowanego w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy.

W 2019 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej kompozycja i teoria muzyki (specjalność: Teoria muzyki) na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

Zawodowo związana jest z Akademią Muzyczną w Gdańsku od 2006 roku – obecnie pracuje na stanowisku profesora Akademii Muzycznej oraz kierownika Biura ds. Nauki, Rozwoju Kadr i Wydawnictwa. Od października 2018 roku obejmuje dodatkowo funkcję Redaktora naczelnego uczelnianego Wydawnictwa, od 2020 roku Pełnomocnika Rektora ds. ewaluacji jakości działalności naukowej, a także od 2021 wybrana została na Wiceprzewodniczącą Rady Dyscypliny Artystycznej.

Jest teoretykiem muzyki – prowadzi aktywną działalność naukowo-badawczą zarówno w kraju, jak i zagranicą oraz posiada znaczące osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i na polu organizacji nauki.

Wieloaspektowy krąg zainteresowań teoretycznych koncentruje się wokół szeroko pojętej analizy twórczości muzycznej XX i XXI wieku, a w przeważającej części kompozytorów polskich, otwartej na metodologie intermedialne i intertekstualne. Po uzyskaniu stopnia doktora swoje zainteresowania naukowe skierowała w kierunku badań interdyscyplinarnych, zajmując się adaptacją włoskiej transawangardy, z malarstwa włoskiego na teren muzyki polskiej, oraz badań nad zagadnieniem intermedialności i jej znaczeniem dla interpretacji dzieł muzycznych.

Wśród publikacji naukowych znajdują się istotne dla dyscypliny sztuk muzycznych pozycje: monografia, będąca pierwszym kompleksowym omówieniem całej spuścizny Andrzeja Dobrowolskiego (Andrzej Dobrowolski. Muzyka Czystej Formy, opublikowana w 2017 roku przez Wydawnictwo Akademii Muzycznej w Gdańsku), recenzowane artykuły w czasopismach, które indeksowane są w uznanych dla nauki międzynarodowych bazach cytowań, rozdziały w monografiach zbiorowych krajowych i zagranicznych, a także opracowania. Jest ponadto członkiem recenzentów międzynarodowych czasopism naukowych oraz  członkiem międzynarodowego zespołu redakcyjnego czasopism naukowych (Serbia, Ukraina).

Wyniki badań prezentuje na prestiżowych międzynarodowych i krajowych kongresach, konferencjach i sesjach naukowych, dzięki czemu uzyskują one szeroki rezonans na świecie.

W 2019 roku na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaczona Nagrodą Prezydenta RP za zasługi dla kultury polskiej – Brązowy Krzyż Zasługi.

Jej dokonania naukowe, organizacyjne i dydaktyczne zostały wielokrotnie nagrodzone przez Rektora.

 

aktualizacja: 05.12.2022